ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
6.7.2008 - sviatok Majstra Jána Husa

Piesne: 213, 273, 638, 650 A- 68
Text Mt 16,24-27: „Vtedy riekol Ježiš: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Alebo čo dá človek náhradou za svoj život? Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Milí bratia a milé sestry v Kristu!

28. september 1411. Betlehemská kaplnka v Prahe. Ján Hus, katolícky kňaz stojí na kazateľnici. Božie slovo znie poslucháčom v ich materinskej reči. V úvode svojej kázne Hus hovorí: Poněvadž chce člověk žíti, slibuje mu Búh, že mu dá život. Poněvadž však se člověk bojí zemříti, chce mu Búh dáti život věčný.

6. Júl 2008. Evanjelický kostol v Ružomberku. Naplnili sme tento chrám nie kvôli Jánovi z Husinca, ktorý zomrel v boji za pravdu o Bohu a Jeho Synovi. Ale sme tu preto, že tú pravdu chceme žiť a chceme sa naučiť strácať život pre Ježiša Krista, naučiť sa zaprieť samých seba, vziať svoj kríž a nasledovať svojho Pána, ktorý zomrel, aby pre mňa vybojoval večnosť v spoločenstve s Ním.

Pán Ježiš sa na svojich cestách, počnúc hore Galileou až po južnú Judeu, stretával s mnohými, ktorým povedal krátku vetu: Nasleduj ma. Aj svojmu horlivému učeníkovi a priateľovi Šimonovi – Petrovi často túto výzvu zopakoval, ale iba jediný raz mu povedal: A tebe dám kľúče kráľovstva nebeského.

Život kresťana nie sú len zasľúbenia, to nie je jedine milosť, to nie je len právo byť Božie dieťa a to všetko len preto že Boh má človeka rád. Boh má človeka rád a chce mu dať všetko, veď už nám dal svoje jediné dieťa, aby sa na ňom naše hriechy zniesli až do pekla. Ale niečo odo mňa očakáva – moju odpoveď na jeho výzvu: nasleduj ma! A tou odpoveďou by mal byť život žitý podľa jeho života. Veď to znamená niekoho nasledovať: chcieť robiť to čo on, tak ako on a preto, prečo to robil aj on. Skôr ako sa staneme majiteľmi kľúčov kráľovstva nebeského, náš život má byť nasledovaním Krista.

Preláti, biskupi, vysokopostavení duchovní stredovekej spoločnosti sa však oháňali len tou jednou jedinou vetou, ktorú Pán Ježiš raz povedal Petrovi. Čo sa týka mnohonásobnej výzvy nasledovania života Pána Ježiša, tá ich srdcu bola vzdialená.

Ján Hus, kňaz svojej doby dobre vedel o čom hovorí, keď z kazateľne kritizoval duchovnú vrchnosť: Preláti tvrdí, že jim bylo řečeno skrze Petra: tobě dám klíče království nebeského. To přijímají rádi, (hovorí Ján Hus), že však jim bylo řečeno též skrze Petra: Pasiž ovce mé a nikoli stříhej je aneb na jiném místě: následujž mne a nikoli odporuj mi – to odmítají celým svým životem a špatnými skutky.

Ak sa niekto z nás rozhodne nasledovať v nejakej konkrétnej veci Pána Ježiša, no nie preto že chce, ale z prinútenia, Boh nemá z toho radosť, nemá to pre neho cenu oddanosti a vernosti. Je to to isté, keby niekto chcel urobiť niečo pre vás z donútenia, či preto, že sa to tak patrí, akú cenu by to pre vás malo?

Kráľ Dávid hovorí: A budem dobrovoľne obetovať obeť Bohu.... Ak mám vôľu k tomu, že chcem obetovať Bohu časť svojho majetku, peňazí, svoje deti, svoj čas, ale sama seba obetujem pre svet a jeho skvelé ponuky, nič mi to nepomôže. V Biblii hovorí Boh: Syn môj, daj mi svoje srdce.

Musíme povedať i to, že nasledovanie sa dá aj predstierať, dôvod môže byť rôzny: kvôli uznaniu, že žijeme slušný život, že sme ľudia, ktorí majú všetky cirkevné veci v poriadku, alebo je to už len zvyk, či rodinná tradícia a v neposlednej miere sme pod tlakom otázky: čo by na to povedali druhí....

Myslím si, že dôvod nasledovania Krista vstúpením do kňazského úradu, ktorý uvádza Ján Hus, už dnes nie takým častým ako bol v dobe stredoveku, ale kto vie...

Hus hovorí: Kdo tudíž vstoupí do nejakého úřadu, benefícia nebo řehole nikoli pro Krista, nýbrž pro hodnost nebo příjmy, ten následuje Mamona, nebo pro dobrý život, totiž pro příležitost k nacpání a obžerství, ten následuje Béla,  kdo však pro marnou slávu, následuje Lucifera. Taková následování Kristus vylučuje a praví: následujž mne.!

Nasledovanie Pána Ježiša, jeho života, jeho slov nie je ľahké a jednoduché, pretože to čo je nám odmenou ponúkané je kdesi ďaleko, je to niečo čo získame, až keď svoj život na zemi prežijeme. Nie sú to kľúče od nového auta, domu, od komfortného života bez problémov, bez chorôb, pretože toto sú veci, ktorými my žijeme. Sú to kľúče neba a kto ich chce mať, musí zaprieť seba samého, zobrať svoj kríž a ísť za Kristom.

Človek si povie: Keby som konal tak ako Kristus, škodil by som sám sebe, môj život tu na zemi by nebol plnohodnotný. Áno, z hľadiska sveta by nebol. Pre nič za nič Pán Ježiš nám nevraví: zapri seba, svoju túžbu po veciach, ktoré ti večnosť nezaručia, s pokorou sa nauč prijímať aj nepríjemnosti a problémy, ťažké chvíle, tvoja odmena v kráľovstve nebeskom je istá.

Pretože neexistuje nič za čo by sme si mohli kúpiť večnosť s Bohom pre našu dušu. Veď aj Ježiš sa nás pýta: Akú náhradu môžeš dať za svoj život?

Vtedajšia katolícka cirkev mala zvláštny názor na vykúpenie duše. Ak si niekto uškodí duši a nežije s Bohom? Veď to nie je problém, zomrie a jeho príbuzní budú za neho platiť odpustkami, aby jeho duša sa dostala z očistca. Ale Pán vraví: nikto nemôže dať nič ako výkupné za svoj život  v nebi, žiadne peniaze, majetok, ani úprimný kresťan v rodine, ani náš falošný kresťanský život nám nepomôže získať kľúče od kráľovstva Božieho. Výkupné za nás už bolo zaplatené na Golgote, mnohí to i vieme, ale nepohne to nami, mnohí to vieme a chceme sa učiť zaprieť samých seba a s dôverou nasledovať pravdu života Pána Ježiša, napríklad tak ako ju nasledoval vo svojom 55-ročnom živote Majster Ján Hus do dňa 6. júla 1415. Amen.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok