ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
7.9.2008 - 16. nedeľa po sv. Trojici

Piesne: 193, 696, 643, 606, počas Večere Pánovej: 301, 300, 604

Kázňový text: Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina, Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ezechiel 18,20-23

Milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Keď potrebujeme druhému človeku povedať niečo dôležité, a vieme, že to nebude pre neho príjemné,  hľadáme spôsob a slová, ktorými by sme sa ho príliš nedotkli. Často veľkou okľukou sa to snažíme vysvetliť. A tak z tohto dôvodu,  že nevieme niekedy povedať veci na rovinu, sa stáva, že dotyčný človek  na prvý krát nemusí nepochopiť, čo mu chceme povedať.

Ak nám chce Pán Boh niečo dôležité povedať, nikdy to nerobí okľukou. Aj v tomto texte je Boh priamy, povedali by sme, že až tvrdý v reči: Osoba, ktorá hreší, zomrie! /verš 20…/ Aj slová Pána Ježiša oznaili pri jednej príležitosti za tvrdú reč. Vtedy mnohí z jeho sympatizantov a učeníkov odišli so slovami:  tvrdá je to reč, kto ju môže počúvať?! Sú chvíle, keď sa pri počúvaní Ježišových slov aj naše pyšné srdce sa búri.

Pán Ježiš povedal vtedy svojim učeníkom a to isté hovorí aj nám:  Aj vy chcete odísť? Chce nám tým pripomenúť, že do ničoho ani nás nenúti a pravda nemusí byť vždy pre človeka príjemné. Často zabúdame nato, že Boh nie je len náš kamarát, on nie je náš rovnocenný partner, s ktorým by sme sa mohli dohadovať o správnosti jeho tvrdení.

On je Stvoriteľ a Pán sveta. On je nielenže spravodlivý – On sám je spravodlivosťou. Nielenže  On určil pravidlá pre život –On sám je meradlom. On je nielenže centrom vesmíru, ale On je nad ním , pretože ho stvoril svojím slovom. On nie je deduškom ako nám to za bývalého režimu ukazovali v jednej kreslenej rozprávke. Keď Jób pochopil, s kým má do činenia povedal: Ajhľa som primalý, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

A tento Boh hovorí: Osoba, ktorá hreší zomrie. Bodka. Žiadne výnimky ani poľahčujúce okolnosti.

V Božom Slove však okrem tohto výroku máme aj iné, ktoré nám pomáhajú mať ucelenejšiu predstavu o Bohu. Dozvedáme z toho istého slova, že tento všemohúci Boh nie je tyranom ani diktátorom – On je tiež Otcom.

Nikomu z nás nie je neznámy klasický rodičovský výrok: Ak to spravíš ešte raz, ak ma neposlúchneš – príde trest. To, že rodičia dajú hranice a pravidlá  svojim deťom, to ešte neznamená, že svoje deti nemajú radi.

Máme za sebou 1. týždeň  školy, pomaly sa žiaci dostávame do školských koľají. Žiaci aj študenti si musia opäť zvykať, že ich práca je hodnotená.  V škole to  funguje tak: Ak sa nepripravíš, dostaneš zlú známku.  To sme už všetci vyskúšali. Známky tiež nevymysleli preto, aby deťom strpčili život, ale aby nás viedli, motivovali k učeniu a k užitočným činnostiam. Tak ako to učitelia myslia so známkovaním vážne, ešte vážnejšie to myslí Boh, keď hodnotí náš život . Hovorí: Človek, ktorý hreší, toho cesta sa uberá do záhuby.

Postupne sa v najbližšom čase začnú dávať prvé známky a klasifikačné hárky sa  začnú zapĺňať. Na konci roka všetky tieto známky rozhodnú o výslednej, ktorá sa objaví na vysvedčení. Ak vaše posledné dve známky budú jednotky, to ešte neznamená, že výsledná bude jednotka – ak ste pred tým mali dve päťky. Berú sa úvahy všetky známky.

Preto je v škole dôležitý nielen začiatok, alebo nielen koniec roka. Stáva sa, že žiak, ktorý má na začiatku zlé známky, už nemú silu a motiváciu sa zlepšiť a začať od znova. Vie, že aj keby sa akokoľvek snažil, už to na jednotku nevytiahne.

Je preto prekvapujúce  to, čo nám Boh hovorí o spôsobe Jeho hodnotenia. Boh nerobí v našom živote aritmetický priemer. V 21. verši nám hovorí: Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! . Ak by Boh spravil z nášho života aritmetický priemer, nedopadli by sme dobre. Veľmi úboho by vyzeralo vysvedčenie nášho života. Naše zlé rozhodnutia vedené sebectvom, závisťou, hnevom - to všetko sú päťky nášho života. S takýmito známkami by sme prepadli. K Bohu by sme sa nikdy nedostali. A tak ako Boh rieši náš zlý prospech?

Dajú sa vymazať všetky tie zlé známky nášho života. Môže učiteľ zobrať gumu alebo zmizík a vymazať  zlé známky z klasifikačného. Chceli by sme takého učiteľa?  Bol by takýto učiteľ  spravodlivý?

Boh ich nemohol prehliadnuť a vygumovať, musel tie zlé známky nášho života niekomu pripočítať. A vieme, že ich prirátal tomu najlepšiemu žiakovi – Ježišovi Kristovi.

Išiel až tak ďaleko, že všetky naše nedostatočné sa dostali na Kristovo vysvedčenie. Boh nechal zomrieť Ježiša, aby to zlé nezostali na vysvedčení nášho života. Hriechy z nášho života boli zmazané, a nemusel nám ich započítať do tej výslednej známky.

Bratia a sestry, čo z toho však vyplýva. Znamená to vari, že sa už vôbec nemusíme snažiť a so sebou nemusím nič robiť. Veď Boh nám to napokon pre Ježiša odpustí. Môžem teraz pokojne  zostať navždy zlým žiakom?

24. verš je upozornením: Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal.

Pán Boh sa nepýta koľko máš pätiek z minulosti, ale akým smerom ideš teraz. Ako vyzerá tá posledná známka tvojho života? Ak si vypočuješ tieto slová, akým smerom sa vydáš. Boh nás vyzýva: Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich priestupkov. Ak uvidíme v svojim klasifikačnom hárku nedostatočné, mali by sme to vyznať a odvrátiť sa od zlého.

Večera Pánova  je pre nás pripomenutím, že pred Bohom totiž nie je nikto stratený. Boh nám aj dnes dáva príležitosť odvrátiť sa od zlého. Ak je totiž Boh ochotný s nami začať od znova, aj my by sme mali v živote v niečom začať od znova.

Buďme tými, ktorí túto šancu využijeme. Amen!


David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok