ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
28.9.2008 - 19. nedeľa po sv. Trojici

Text: 1. Mojž. 1,26; 1. Mojž. 2,3; 1. Mojž. 2,15; 1.Mojž. 3,8-9
Piesne: 281, 636, 232, 493, 85

Milí bratia a sestry v Kristu!
   
Všetci prežívame vo svojom živote tlak. Nie vždy je to zlý tlak. Z hodín fyziky si pamätáme, že tlak je sila, ktorá pôsobí na predmet a mení jeho tvar alebo ho uvádza do pohybu. K poškodeniu predmetu dochádza vtedy, keď sa predmet nepohne alebo sa ohne.
   
Správne množstvo tlaku na husľovú strunu vytvorí krásny tón. Primalý tlak vedie skôr k vrzúkaniu a priveľký môže vylúdiť prenikavý falošný zvuk. My sa jednoducho nemôžeme vyhnúť tlaku, on je súčasťou nášho života. No nie sme stvorení tak, aby sme ho mohli znášať priveľa. Štúdie ukazujú, že 43% dospelých vníma nepriaznivé vplyvy na svoje zdravie v dôsledku tlaku na ich život, dôsledok stresu sú i ochorenia.
   
Aj medzi kresťanmi prevláda práve takýto tlakom a stresom naplnený život. Môžeme prehlasovať: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.“ Ale my sami to nežijeme. Citujeme verš z Matúša: „....lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké.“, ale my si naďalej nakladáme ťažké bremená na naše plecia. Niečo tu nie je v poriadku.
   
Boh nás stvoril tak, aby sme boli produktívni. My ale svoje ja, svoju identitu budujeme na základe našich aktivít, našej činnosti. Nežijeme v tej pravde, ktorú hovorí Biblia – kým podľa Božieho plánu máme byť. Skôr sme ľudské „činnosti“ ako „bytosti“.
   
Potrebujeme biblickú predstavu o živote, ktorý budeme žiť v rovnováhe. Aby naša činnosť, práca bola vyvážená odpočinkom. To je model pre život človeka, pre ktorý sme boli stvorení.
   
V prvej knihe Mojžišovej vidíme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Mohli by sme to vyjadriť aj významom odtlačku. Boh v nás zanechal odtlačok svojej ruky, keď nás sformoval z hliny.
   
Určite ste videli napríklad vankúš z materiálu, ktorý keď stlačíte, ešte chvíľu tam odtlačok vašej ruky zostane. A ako najlepšie vyplním ten odtlačok vo vankúši? Len tou rukou, ktorá ho urobila. Tak to je i s nami, je v nás odtlačok, ktorý môže vyplniť len ruka nášho Boha. My sa od pádu do hriechu odťahujeme od Božieho dotyku, ten odtlačok v nás sa snažíme vyplniť všeličím možným, ale len Božia dlaň dokáže vyplniť to miesto v nás.
   
Z biblického textu môžeme vyčítať, že Adam a Eva boli v pravidelnom spojení, kontakte so svojím Bohom Otcom. Každý večer sa im Boh ukázal a každý večer vnikli spolu do rozhovoru, ktorý bo upokojením a utíšením po dni práce. Tento čas s Bohom nebol niečím, čo by si mohli vybrať. Tento čas s Bohom bolo niečo prirodzené, automatické. Tento čas odpočinku bol do nás zabudovaný. Tak sme boli stvorení. Avšak v jeden večer, keď Boh opäť očakával svojich milovaných, aby spolu strávili čas, Adam s Evou sa neukázali.

Skrývali sa pred rukou, ktorá jediná mohla vyplniť to miesto v ich vnútri, aby boli zasa celiství. A tak boli prekliati, aby pracovali v pote tváre medzi tŕním a bodľačím. Ale tak to nemalo byť. Práca nemala byť trestom. Veď ešte predtým ako sa rozhodli myslieť a konať bez Boha, Boh ich požehnal prácou v záhrade Éden aby ju obrábali a strážili. Človek bol stvorený pre zmysluplnú činnosť, ktorá nás má priviesť k plodnosti.

Veď ak človek stráca zamestnanie, mnohokrát sa dostavuje depresia. Ak sa človek dobrovoľne vzdá práce akejkoľvek, ktorá je zmysluplná, nenahradí ju ani vysedávanie pri televízii ani rybačka, či šport. Boli sme stvorení pre činnosť, je to štandard ľudského života ( a nehovoríme len o zamestnaní, či povolaní).

Ale ani v tej najzmysluplnejšej práci nezabúdajme na to, čo sa stalo siedmy deň stvorenia a v akom spoločenstve prežívali večery prví ľudia. A takisto na to, že odpočinok bez spočinutia v Božom náručí, v Jeho blízkosti nikdy nezaplní odtlačok jeho ruky v nás. Amen.
   
Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok