ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
17.5.2009 - 5. nedeľa po Veľkej noci

Text: Galatským 6, 2-5

Milí bratia a sestry!

Oblasť služby blízkym, blížnym. Aj v tejto veci nás sprevádza prítomnosť Božej milosti. Otvára  nám všetky zmysly, aby sme vnímali potreby druhého, aby sme ich v láske, trpezlivosti, v obetavosti i z vďaky vedeli napĺňať. Nedeľa Diakonie je tento rok určená na nedeľu s latinským názvom Rogate – Modlite sa!

Lebo je pravdou, že každé bremeno, i to najťažšie, môže každý z nás niesť najprv na modlitbách. V prosbe o pokoj, v prosbe o silu, v prosbe o lásku. Láskavé srdce nášho nebeského Otca je pripravené počúvať, keď my sme pripravení slúžiť. Môžeme sa modliť, aby sa Boh vo svojej milosti k nám sklonil v našich starostiach a slabostiach. Tou Pánovou službou pre nás bolo, že nás naučil modliť sa. Modliť sa za svoje potreby, ale aj za toho, o ktorého sa staráme, i za všetkých, ktorí toto bremeno služby blízkemu, či blížnemu nesú dennodenne.

Sme v takejto službe – mnohí z nás. Ak nie, iste táto úloha raz pred nami bude stáť. A zvoláme: Pomôž! Mám veľké bremeno! Ak počujete, možno i len medzi riadkami toto zvolanie, malo by nám v srdci zaznieť slovo, ktoré dobre poznáme: Jedni druhých bremená znášajte! Neste bremeno druhého a tak naplníte zákon Pána Ježiša Krista!

Pavol nám toto slovo píše ako príkaz. Znamená to: Nenechajte blížneho v núdzi! Pomáhajte mu! A dôsledok?: Tak naplníte zákon Kristov! Zákon nášho Pána znie: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj tak milovali

Ako Pán Ježiš tento zákon sám napĺňal? Len slovami? Nie. Pomocou v núdzi! Bol pred Ním konkrétny človek a jeho reálny konkrétny problém. Konkrétny deň, konkrétna modlitba, konkrétna skutok pomoci. Nič všeobecné zahalené spŕškou slov. Skutočná pomoc. Tá nám niektorým často niektorý niekedy uniká.

Milovať znamená pomôcť. Lepšie povedané p o m á h a ť. Pomáhať v núdzi.  Grécke slovo „chréja“ znamená núdzu, potrebu, nedostatok. V novej zmluve sa tento pojem nachádza až päťdesiat jeden krát. Podobný význam má i pokorný ponížený pred Bohom.  Ten, kto je naozaj v núdzi finančnej, či zdravotnej núdzi, je odkázaný na druhých, je bezmocný a cíti sa zatlačený do kúta, navyše, nepotrebný, na ťarchu. Takýto človek naozaj viac očakáva na Božiu pomoc a záchranu, než ten, kto má dostatok na živobytie, dostatočné zdravie, aby mohol ako tak fungovať a sám sa o seba postarať, a ktorý má ľudí na blízku.

Jeden z voľnejších prekladov týchto Pavlových veršov znie:

Kdo si  o sebe myslí, že je Pán Někdo, klame samého sebe. Každý se kriticky podívej na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. Nakonec stejně každý svôj raneček rozbalíme před Bohem...

Nikto z nás by sa nemal domnievať, že nepotrebuje pomoc od druhého. Raz ju každý potrebovať budeme. A nikto z nás by nemal mať pocit, že nikomu nemusí pomáhať. Je v tvojej blízkosti ten, ktorý potrebuje pomoc, povzbudenie, modlitbu? S pokorou prijmi túto službu. Keď urobíš všetko, čo je v tvojich možnostiach a silách, ten pocit odmeny vnútri  srdca sa zákonite dostaví. Každý máme svoje bremeno a každý máme svoj dar od Pána Boha niesť ešte aj ťarchu druhého. S Božou silou a Jeho mocou to uniesť uvládzeme. Nezabudnime, že ak nesieme bremeno druhého čo i len chvíľu, napĺňame zákon Pána Ježiša, plníme Jeho slová.

A ak sa modlíme za tých, ktorí neraz i dvadsaťštyri hodín nesú bôľ a ťažkosti druhého, sme aj my tými, ktorí nesú jeho bremeno spolu s ním. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok