ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
25.12.2009 - 1. slávnosť vianočná

Piesne: 53,34, 592, 39, 54
Text: J 1, 1+2, 14+11 a12

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u boha a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, a bolo plné milosti a pravdy. A tým, čo ho prijali dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria  v Jeho meno. Amen.

Milí bratia  a sestry v Kristu!

Bohu nie je nič nemožné. O tom boli prvé Vianoce na našej zemi. O neuveriteľných veciach: O spievajúcich anjeloch, o jasličkách pre kráľa, o zvláštnych rozhodnutiach dvoch ľudí, o ponáhľajúcich sa pastieroch.
   
Boli o zázraku, o tajomstve, o neuveriteľnej láske Otca, úžasnej poslušnosti Syna, o Bohu, ktorý sa stal človekom, o večnom a nekonečnom Bohu, ktorý sa človekom. O Slove, ktoré sa stalo telom
   
Nič tu nie je podľa ľudskej logiky, všetko je nad rámec ľudského chápania.
   
A predsa, Vianoce ľudia milujú. Veria im, veria ich správe. Prečo???

Pretože túžime kdesi hlboko v našom srdci, aby sa diali neuveriteľné veci a zázraky, túžime aby sa v našom živote nemožné mohlo stať možným! Boh vie o tejto ľudskej túžbe. Boh o nej vedel už veľmi dávno, už vtedy keď stvoril človeka, vtedy, keď si sa narodil.

Preto sa rozhodol narodiť sa do sveta. Aby sa nemožné mohlo stať možným, preto, aby sa diali neuveriteľné veci a nielen v tú noc v Betleheme, ale aj dnes.
   
Predvčerom sa ma náš Šimon opýtal: Ale mamka, ako to je? Ako sa Pán Ježiš mohol narodiť, keď už bol? Keď už žil? A ako mohol byť ešte pred tým v nebi, Keď sa narodil až potom? Úžasné otázky, ťažké odpovede. Neuveriteľne ťažké odpovede. Moja odpoveď nebola veľmi múdra veta. Povedala som: Jednoducho sa to stalo, Boh urobil zázrak a ja neviem ako.

Ale teraz Šimonko, bratia a sestry, chcem povedať, že hoci neviem ako, viem prečo! Aby si sa Ty mohol znovu narodiť, ešte raz. Preto sa Boh stal človekom. Ježiš sa narodil, Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boží Syn sa stal ľudským. Aby si sa ty stal Božím. Božím dieťaťom.

No musíš niečo preto urobiť: prijať Ježiša, prijať nemožné, uveriť neuveriteľným veciam. Zázraku, tajomstvu, láske Boha, poslušnosti Syna. A nemožné sa stane možným v tvojom živote. Znovu sa narodíš, narodíš sa do Božej rodiny.  Staneš sa Božím Synom alebo Božou dcérou. Pretože: tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha
   
Ak sa narodíš znova, ak sa v tvojom vnútri stane nemožné možným, tak sa aj navonok budú diať neuveriteľné veci. Tvoje nové srdce ich bude meniť: budeš mať nové názory, nové túžby, iné motívy, prežiješ  iný život, zažiješ neuveriteľné veci, ktoré by si inak zažiť nemohol.

A to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. Viem, nie je jednoduché narodiť sa znovu, zdá sa nám nemožné uveriť neuveriteľnej pravde a prijať neuveriteľnú milosť.
   
Boh vedel, že bez Neho to nedokážeme, preto sa stal človekom. A tak sa stal aj naším dokonalým učiteľom: Vďaka Nemu, jeho fyzickému životu medzi nami ľuďmi, vďaka jeho slovám, ktoré skutočne zazneli na našej zemi, vďaka tomu, čo nejeden človek mohol vidieť a opísať to, my vieme ako myslí Boh, a vieme aj to, ako by sme mali myslieť my, pomáha nám to uveriť pravde o Bohu. Ježiš hovorí: Lebo tak Boh miloval svet

Stal sa človekom a zároveň dokonalým príkladom pre nás. Ukazuje nám aký je Boh a  akí by sme mali byť. Ježiš hovorí: že Boh – Otec dal svojho jediného Syna.

Stal sa človekom a dokonalou obeťou. Ukazuje nám akí sme, akí úbohí a zároveň akí vzácni. Vďaka tomu môžeme uveriť v jeho lásku a milosť. Ježiš hovorí: ....aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Preto sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami... Aby sme vedeli ako máme rozmýšľať, akí máme byť a akí sme. Aby sme uverili tomu aký úžasný a neuveriteľný je Boh. Plný milosti a pravdy.

Aby sa mohli diať aj dnes neuveriteľné veci a zázraky. Aby sa v našom živote nemožné mohlo stávať možným. Amen.        

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok