ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
6.1.2011

Text: 1J 1,2

A ten život sa zjavil a my sme ho videli a svedčíme o Ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!

Slovo, ktoré je aj v názve dnešného sviatku nesie v sebe tajomnosť, niečo, čo je nad naše zmysly. Niečo, čo je nečakané, čo nepoznáme. Zjavenie.

Ak je mi takéto zjavenie darované, potom získavam niečo, čo som predtým nemala a nepoznala. Ale to je až druhý dar zjavenia pre mňa. Prvým je to, že je zasiahnutá celá moja bytosť, všetky moje stránky.

Petrovi sa Ježiš zjavil pri Cezarey, keď vyznáva: My sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten Svätý Boží...! Uveriť a poznať. Toto robí zjavenie s človekom. Uveriť- som zasiahnutá Ježišom. Poznať- snažím sa aj svojimi myšlienkami nejako sformulovať to, čo je obsahom zjavenia, ktoré mi bolo darované.

Zjavenie Ježiša Krista je dar. Tento dar Boh daroval najprv židovskému národu, ktorého vo vianočnom príbehu predstavujú – pastieri. Ale v tom čase, keď Ježiš prichádza na svet, v tom istom čase Boh dáva znamenie aj národom z pohanského sveta. A dáva im prvé zjavenie: hviezdu.

Videli sme totiž jeho hviezdu na východe....vysvetľujú mudrci, keď prichádzajú do Jeruzalema pokloniť sa narodenému Kráľovi.

Hviezda sa zastavuje až nad domom v Betleheme. Keď ju uzreli, zaradovali sa veľkou radosťou i vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu, potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary.

Takto prežívali títo muži po dlhej a namáhavej ceste Boží dar, zjavenie Ježiša. Bol to dar Od Boha pre nich. Ak by sa Boh nerozhodol zjaviť hviezdu, a upozorniť ňou mudrcov, nemohli by prežiť toto zvláštne zjavenie Kráľa.

V noci im Boh dáva napomenutie. Uvedomujú si, že nad dieťatkom drží ochrannú ruku vyššia moc ako je nejaký kráľ Izraela. A oni zasiahnutí zjavením Kráľa kráľov odchádzajú do svojej krajiny inou cestou.

Je nepredstaviteľné, že by potom všetkom, neboli aj naďalej sledovali rast a nakoniec aj pôsobenie Ježiša. Aj keď v Biblii o tom bližšie správy nemáme.

Tento dar, toto zjavenie zasiahlo ich život. A tak mi z tohto vychádza len jedno: Zjavenie je stretnutie, ktoré zmení život.

Sú stretnutia, ktoré vám život príliš nezmenia. Sú stretnutia, na ktoré časom, dlhším, či kratším, zabudnete.

Ale zažijete stretnutia, ktoré sa stanú zjaveniami. Vtedy cítite jeho hĺbku, silu osobnosti, inú lásku akú ste poznali doteraz. Cítite: v tejto chvíli vstupuje niečo nové do môjho života, niečo veľké, niekto veľký.

Toto pocítili aj mudrci, hoci sa to nestalo v hlavnom meste za okázalej pompy, v kráľovskom paláci, a neboli obklopení pozlátenými stenami, ornamentmi vykladanými drahými kameňmi, hodvábom ani brokátom.

Zjavenie v malom Betleheme, v chudobnom dome, medzi jednoduchými ľuďmi bolo také silné, že tieto vonkajšie veci, na ktorých aj my dnes tak často bazírujeme, neboli dôležité. Bolo také silné, že spravili to, čo by spravil každý, komu bolo zjavenie darované.

Keď uvideli dieťatko s matkou, padli na tvár, klaňali sa a otvorili svoje klenotnice. To bolo ich stretnutie, ktoré im zmenilo život. Po nich sa stretlo s Ježišom množstvo ľudí. Až dodnes. Pretože stretnúť Ježiša Krista môžete aj dnes.No nie všetky stretnutia sa stali zjaveniami. Nie vtedy, keď Kristus kráčal s ľuďmi po zemi ako človek, a ani nie teraz, keď kráča s ľuďmi ako oslávený Pán.

Zjavenie je stretnutie, ktoré ti zmení život.!!! Tak ako colníkovi z Kafarnaumu, tak ako rybárom pri Galilejskom jazere, tak ako vyberačovi daní z Jericha, tak ako žene zo Samárie, Tak ako žalárnikovi vo Filipách, tak ako farizejovi pri Damašku.

A keď si otvoríte evanjeliá, či skutky, nájdete mnohých ďalších, pre ktorých sa stretnutie s Ježišom stalo zjavením, zmenilo ich život. Pred ukrižovaním, či po vzkriesení Ježiša Krista.
Pre niektorých to bola blesková udalosť, ale zjavenie môže mať aj pomalší priebeh.

Možno by bolo dobré, keby sa každý z nás zamyslel nad svojím vlastným stretnutím, ktoré mu zmenilo život... Možno vás teraz napadne aj človek, ktorý vám život zmenil. To sú tiež zjavenia, nie však vždy s pozitívnou zmenou pre nás. Ale bola by som rada, keby sme sa zahĺbili do seba samých a uvažovali o našom stretnutí s Pánom Ježišom.

Ako som ja zažil zjavenie Krista vo svojom živote? Aby sme možno aj uvažovali o našich blízkych - ako a či zažili oni zjavenie Ježiša. Ak sa na našich čelách teraz objavil čiara starosti a v srdci oblak naplnený slzami, nebuďme skormútení.

Boh je vynaliezavý, úžasne vynaliezavý. Vie, že nie každý sme rovnaký, že nie každý máme rovnaký spôsob, akým jeho zjavenie dokážeme vidieť, počuť, prežiť. Boh nájde vo svojej múdrosti príležitosť ako nám a našim blízkym dať zažiť svoje zjavenie.

Veď dnešné evanjelium nám ukazuje, že Boh sa so svojou láskou neobmedzil na jeden národ, či rasu, spoločenskú vrstvu. Ježiša stretáva človek s prázdnymi rukami bez strechy nad hlavou i ten, ktorý prichádza oblečený do taftu a zamatu s truhlicami hodných kráľa.

Z radov vyvoleného národa i tí, ktorí prichádzajú z pohanskej krajiny. Ježiša stretáva tá, ktorá kľačí v prachu pre svoj hriech i ten, ktorý pod rúškom tmy chce schovať svoje vysoké postavenie nábožensky spravodlivého. Premietnime si týchto ľudí do dneška. Aj dnes sú takí, ktorí nemajú toho veľa, čo darovať, ale na stretnutie s Kristom sú ochotní niesť srdce, sú i takí, ktorí otvoria svoje klenotnice v bankách a svojím životom ukazujú, že Ježiš sa im zjavil.

Sú aj takí, ktorí sa doslova váľajú v alkohole, drogách, a neviazaných vzťahoch a zjavenie Ježiša im prináša uzdravenie a zmysel života a sú aj takí, ktorí uvedomujúc si svoje dôležité postavenie v cirkvi sa stretnú s Ježišom i po rokoch služby a priznajú, že bez jeho milosti ich žiadne posty neprivedú do nebies.

Sme rôzni. My, ktorým sa zjavuje Kristus, život náš. Aj naše stretnutia s Ježišom sú rôzne, také ktorými prejdeme a nič - a také, ktoré sa stanú zjaveniami nášho života. Darom od Boha. Popremýšľaj o svojich stretnutiach s Ježišom,... ktorý sa ti zjavil,..... aby si bol človekom, ktorý je svedok jeho života a jeho hodnôt.

A modli sa, aby sa to tvoje stretnutie s Ním stalo zjavením a zmenilo tvoj život. Amen.
 
Modlitba po kázni:

S vďakou prichádzame s manželmi pri ich životných jubileách 70 a 65 roko a pri 40-tom výročí ich sobáša... Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy...

Pane, s manželom i manželkou ti vyznávame slová vďaky za roky života, ktorými si ich obdaroval, keď ti pri svojich narodeninách chcú ďakovať za všetko, čo prijali vo svojom živote. A zároveň aj jeden za druhého ti ďakujú. Pretože vracajúc sa do minulosti spred štyridsiatich rokov, vedia, že to ty si spojil ich životy, aby mohli spoločne kráčať v radosti i starostiach, ktoré mohli spoločne zvládať vďaka tvojej láske, milosti a prítomnosti. Prosíme dnes za nich, aby aj naďalej dokázali získavať silu, múdrosť, trpezlivosť, obozretnosť i obetavosť. Obdaruj ich týmito darmi života, veď ich vo svojej pravde a pomáhaj im vyháňať tmu zo života, keď prídu skúšky, aby sa stále mohli tešiť z tvojej milosti a spásy, ktorú im ponúkaš.

Otčenáš, ktorý si v nebesiach... Sláva...

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok