ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Štúdium na EBF UK Bratislava
15.1.2010 -  www.fevth.uniba.sk

Akreditované študijné programy

- evanjelická teológia  -  5 – ročné denné magisterské štúdium

Všeobecná charakteristika:

Evanjelická teológia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať duchovenskú službu a/alebo sa pripraviť na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom (doktorandskom) štúdiu. Študijný odbor Evanjelická teológia sa v oblasti biblických vied zaoberá skúmaním biblických textov Starej a Novej zmluvy, ich historickým pochopením ako aj hermeneutickou teóriou a praxou ich aplikácie pre dnešok. Skúma dejiny cirkvi a dejiny teologického myslenia za dve tisícročia existencie kresťanskej cirkvi. V systematickej teológii interpretuje aktualizujúcim spôsobom kresťanské učenie a etiku. V religionistike a filozofii sa zaoberá mimokresťanskými náboženstvami a dejinami filozofického myslenia. V disciplínach praktickej teológie pripravuje študentov na praktickú činnonsť farára, katechétu a pre prácu v diakonii. Študijný program magisterského štúdia má 300 kreditov, z čoho je 240 spoločných pre všetkých študentov a 60 ďalších kreditov možno získať z povinne voliteľných a voliteľných predmetov (prípadne získať ich na inej fakulte – čo podrobne upravuje študijný a skúškový poriadok).

- učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii:

(3–ročné denné bakalárske štúdium s možnosťou pokračovať v magisterskom stupni)
a.)  učiteľstvo náboženstva – nemecký jazyk a literatúra
b.) učiteľstvo náboženstva – slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika:

študijný odbor je plánovaný ako párový odbor učiteľského magisterského štúdia v dĺžke 5 rokov k predmetovým kombináciám s nemeckým a slovenským jazykom. Cieľom štúdia je získanie učiteľskej aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy a ďalšieho predmetu (nemecký jazyk, slovenský jazyk) na základných a stredných cirkevných a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy sa študujú na EBF UK, predmety potrebné na získanie aprobácie v druhom predmete a na získanie pedagogickej spôsobilosti sa študujú na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (na základe vzájomnej dohody s PdF UK). Študenti absolvujú  určený výber kurzov z programu „evanjelická teológia,“ ktoré sú však vzhľadom na budúcu pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľ náboženstva primerane redukované.

- evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (trojročný bakalársky študijný program, denná aj externá forma štúdia v Bratislave a v Martine)

Všeobecná charakteristika:

štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc na EBF UK ako bakalárskeho študijného programu v rámci odboru „evanjelickej teológie“ je novou možnosťou pre získanie teologicky zdôvodneného a sociálne angažovaného vzdelania na EBF UK. Tento všeobecný cieľ sa dosahuje získaním vedomostí v tomto študijnom programe, ktorý poskytuje program zostavený z vybratých disciplín odboru „evanjelickej teológie“ a disciplín pedagogických, špeciálne pedagogických a sociálnej služby.“ Týmto spôsobom sa základná teologická odbornosť, ktorú poskytuje EBF UK v svojom odbore „evanjelická teológia“ aplikuje v sociálno diakonickej oblasti. Zároveň dochádza k odbornej komunikácii evanjelickej teológie s odbormi, ktoré sa venujú pochopeniu a zvládnutiu sociálnych kríz, do ktorých sa občania dostávajú z rôznych individuálne i spoločensky podmienených dôvodov. Tieto ciele sa dosahujú štúdiom vybraných kurzov z odboru evanjelickej teológie tak, aby sa v odporúčanom zaradení týchto kurzov v rámci kreditného štúdia dali navštevovať tieto disciplíny spolu s poslucháčmi iných študijných programov EBF UK. Pokiaľ ide o disciplíny, ktoré sa týkajú oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky a sociálnych služieb a poradenstva, tieto kurzy prednáškového a seminárneho charakteru absolvujú študenti na EBF UK pod vedením pedagógov fakúlt Univerzity Komenského, ktorí majú pre tieto oblasti odbornosť.

Absolvent 1. stupňa bakalárskeho štúdia  „Evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc“ je pripravovaný tak, aby mohol prijať zamestnanie v oblasti sociálnej pomoci, ktorú organizujú cirkvi, štát, samosprávy alebo súkromní zriaďovatelia, občianske združenia a neziskové organizácie v zmysle Zákona o sociálnej pomoci 195/1998 Z.z. Cieľom programu je tiež pripraviť úspešných absolventov na možnosť pokračovať v 2. stupni štúdia  - v magisterskom stupni „Evanjelická teológia so zameraním na organizáciu sociálnej pomoci“.

Bakalár teológie, absolvent bakalárskeho študijného programu „Evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc“ na EBF UK bude môcť prevziať zodpovednosť za vedenie diakonického strediska zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej a opatrovateľskej služby. V rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení.

- evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci - dvojročný magisterský študijný program (denná a externá forma štúdia)

Program „Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci" na EBF UK nadväzuje na bakalársky stupeň „Sociálna služba" na EBF UK, pri ktorom došlo k spolupráci odborníkov v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie, sociálnej práce, ošetrovateľstva s teologickými spolupracovníkmi fakulty. Navrhovaný druhý, magisterský, stupeň vzniká spoluprácou s pracovníkmi pôsobiacimi na Fakulte manažmentu UK. Tak vzniká odbornosť pre organizáciou a riadenie služieb sociálnej pomoci v celej šírke ako ich definuje platný Zákon o sociálnej pomoci SR (195/1998). Program logicky dotvára druhým stupňom vysokoškolské vzdelávanie na EBF UK v oblasti charitatívnej pomoci pre potreby slovenskej spoločnosti. V rámci druhého stupňa zároveň dochádza k využitiu skúseností odborného vzdelávania z európskeho a globálneho kontextu. Program bol zostavený v konzultáciách s odborníkmi z USA a SRN a v programe priamo dochádza k využitiu odborníkov z organizácie európskeho charakteru: Spoločnosti pre interkulturálnu pastorálnu starostlivosť a poradenstvo (Society for intercultural pastoral care and counselling) so sídlom v Düsseldorfe. Uchádzačmi sa môžu stať absolventi bakalárskeho programu „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc"  (starší názov: evanjelická sociálna diakonia) na EBF UK, alebo absolventi iného bakalárskeho vzdelávania, alebo iného vysokoškolského vzdelávania, ktorí pracujú, alebo mienia pracovať v oblasti organizácie sociálnej pomoci.

Absolvent 2. stupňa magisterského štúdia „Evanjelickej teológie so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“ je pripravovaný tak, aby mohol úspešne konať v organizácii programov sociálnej pomoci. V prípade ukončenia štúdia 2. stupňa sa absolvent môže po získaní praktických skúseností v oblasti uplatniť ako spolupracovník riadenia služieb sociálnej pomoci v zariadeniach sociálnej pomoci štátnych i neštátnych, cirkevných subjektov a  spolupracovník organizácie sociálnej pomoci v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

- rigorózne konanie (ThDr.)

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK (vnútorný predpis č. 2/2007 - Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave). Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

- doktorandské denné štúdium (PhD.)
- doktorandské externé štúdium (PhD.)   

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého teologického poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého teologického bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti teologickej vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Doktorandské štúdium sa vykonáva na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou smernicou Rektora UK (vnútorný predpis č. 2/2008). Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského. 
www.fevth.uniba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok