ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Neinvestičný fond Lutherova ruža
3.2.2010 -  www.ecavlos.hostujem.sk

Neinvestičný fond s názvom LUTHEROVA RUŽA, n. f. je nezisková organizácia Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (LOS ECAV). Združuje finančné prostriedky určené na splnenie všeobecne prospešného účelu a slúži na sústavnú podporu rozvoja LOS ECAV, a to v oblasti:

   1. rozvoja a ochrany duchovných hodnôt
   2. podpory športu, detí a mládeže
   3. zachovania kultúrnych hodnôt
   4. ochrany a podpory zdravia a vzdelávania
   5. rozvoja sociálnych služieb.

Fond v zmysle jeho štatútu riadi správna rada a predkladá každoročne výročnú správu výročnému konventu LOS ECAV. Správna rada na základe jednotlivých požiadaviek v LOS odsúhlasí zozbierané finančné prostriedky pre najnutnejšie potreby LOS.

Príjmy fondu tvoria hlavne peňažné dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy z verejných zbierok. K nim patria i finančné prostriedky získané formou 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Tieto prostriedky budú môcť pomáhať všeobecne prospešným aktivitám LOS. Oslovujeme bratov a sestry pracovne činných, ich známych a možných prispievateľov a priaznivcov o podporu dobrej veci v našom senioráte.
Stručná história neinvestičného fondu

* 31.3.2007 - Seniorálny konvent LOS ECAV vo Veličnej schválil neinvestičný fond LUTHEROVA RUŽA, n. f. (uznesenie č. 2/2007-K). Súčasne tento konvent prijal zriaďovaciu listinu, štatút a zvolil predsedu správnej rady MUDr. Kvetoslavu Antolovú.

* 4.12.2007 - Správna rada na svojom prvom zasadnutí zvolila za správcu Vieru Bartánusovú.

* 5.3.2008 - Obvodný úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej správy, vydal rozhodnutie o registrácii neinvestičného fondu (rozhodnutie č. 2008/07548/3FR)

* 21.3.2009 - Seniorálny konvent LOS ECAV v Smrečanoch schválil, aby do neinvestičného fondu LUTHEROVA RUŽA, n. f. prispeli cirkevné zbory seniorátu na každého člena po 5 centov (uznesenie č. 14/2009-K).

* 2009 - Neinvestičný fond LUTHEROVA RUŽA, n.f. v roku 2009 splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb pre prijímateľov 2% z dane v roku 2010.

www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok