ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slovanskí luteráni vo svete (1. časť)
3.3.2010 - PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk

Úvod

„Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierna jeho milosť nad nami a vernosť Hospodinova až naveky! Haleluja! Ž 117,1-2

„Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Svätého ducha a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mt 28, 19-20

„Potom som videl veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať, z každého národa, kmeňa, ľudu  a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, sediacemu na tróne a Baránkovi.“ Zj 7, 9-10
    
Z množstva výpovedí Božieho slova o národoch vybral som práve tieto tri, aby sme videli našu povinnosť prinášať evanjelium všetkým národom aj dnes, aby Pána chválili aj dnes všetky národy, každý vo svojom jazyku, tak ako nám to v reformácii prinavrátil Martin Luther cez preklad Biblie do materinskej reči a uvedením bohoslužby v reči svojho ľudu. V treťom citáte vidíme Božie zasľúbenie, ktoré krásne ukazuje na tú veľkú milosť – stáť pre verných zo všetkých národov, kmeňov, ľudu a jazykov pred Trónom Baránka a Ho oslavovať.
    
Každý národ a jazyk má u Boha úctu a česť. Na svete je mnoho národov, kultúr a jazykov. Členovia všetkých národov sú deťmi Božími. Pán má všetkých rád a chce, aby každý bol spasený a potom stál pred Jeho trónom.
  
Božie deti, teda tí, čo krstom sv. boli začlenení do Jeho cirkvi, majú povinnosť milovať všetkých ľudí, všetky národy, rasy bez rozdielu. Geografickým a jazykovým usporiadaním a zadelením vyvstávajú podmienky, že jazykovo a kultúrne príbuzné národy si rozumejú lepšie, preto tesnejšie spolupracujú a vzájomne sa vyhľadávajú v širokom mori ľudských jazykov. Toto platí v dobe globalizácie 21. storočia, kedy jednotlivci i celé skupiny národa cestujú ako turisti, migrujú ako utečenci alebo hľadajú prácu a lepšie pracovné podmienky. Mnohí z nich v cudzom prostredí po čase pocítia túžbu po stretnutí s ľuďmi, ktorým rozumejú, ktorí majú podobné kultúrne obyčaje, zvyky či tradície. V tomto smere im chce napomôcť aj táto práca.
     
Prehľad o slovanských lut. cirkvách, zboroch, bohoslužbách, časopisoch či bohosloveckých školách pomôže nielen im, ale aj pracovníkom rôznych cirkví, ich zamestnancom, teológom, misionárom, študentom, novinárom, kultúrnym pracovníkom, politikom, manažerom  a pod. Pomôže aj úradníkom SLZ v Ženeve pochopiť, že v jeho organizácii sú aj minoritní slovanskí luteráni, čo sa určite potom prejaví v citlivejšom jazykovom prístupe v prevádzke (medzinárodné bohoslužby, vydávanie dokumentov, semináre, kurzy, stáže, atd.) v pragmatickom zaradení nielen doterajších germánsko-románskych jazykov (angličtina, nemčina, francúzština a španielčina), ale i občasného zaradenia jedného z niektorých slovanských jazykov, napr. slovenského, poľského či ruského.
   
Vo svete v súčasnosti žije okolo 290 miliónov Slovanov. Slovania sa delia na tri hlavné skupiny:

východní – Rusi, Ukrajinci a Bielorusi, kresťania sa väčšinou hlásia k pravoslávnej viere;
západní- Poliaci, Česi, Slováci a Lužickí Srbi, vo väčšine sú rímskokatolíci;
južní – Bulhari, Srbi, Macedónci sú pravoslávnej viery, kým Chorváti a Slovinci sú rímskokatolíci.

Kresťanskou menšinou medzi Slovanmi sú protestanti – luteráni. Mnohé z tu uvedených luteránskych cirkví  sú multietnické, t. j. vo svojom členstve majú aj neslovanských luteránov. Iné neuvádzajú svoje štatistiky, preto ich číselné vyjadrenie je robené na základe odhadu. Osobitným prípadom sú Rusi. Z prehľadu vidno, ako sú v Rusku bohato zastúpené luteránske cirkevné organizácie. Sú tam historické cirkvi, ale najmä veľký počet mladých misijných cirkví a spoločenstiev. Nosným jazykom všetkých je ruský jazyk. Hoci dnes existujú aj rodení Rusi-luteráni, predsa pre rozhodujúci počet členov dvoch historických cirkví – ELKRAS a ELCI -  ich budeme nazývať ruskojazyční luteráni.Tým sa vyjadrí, že ide o občanov Ruska, luteránov, hovoriacich po rusky, ale vo väčšine majúcich rodinných predkov Nerusov, t. j. Nemcov, Fínov, Estóncov, Lotyšov, Švédov, a pod.
 
Počet Slovanov - luteránov podľa národov:

1. Slováci - 435 000, 340 000 vo vlasti, 90 000 v zahraničí
2. Poliaci - 100 000, 80 000 vo vlasti, 20 000 v zahraničí
3. ruskojazyční - 65 000
4. Lužickí Srbi - 35 000
5. Česi - 30 000
6. Slovinci - 18 000
7. Ukrajinci - 4 000
8. Bielorusi - 2 000
9. Chorváti - 1 500
10. Bulhari - 264

Spolu : 690 764

Prítomnosť luteránstva u Srbov a Macedóncov nie je známa. Obyvateľstvo Čiernej Hory tvoria Srbi, obyvatelia Bosny a Hercegoviny sú Srbi, Chorváti a moslimskí Slovania.

Použité skratky a značky

CELC - Konfesijná evanjelicko-luteránska konferencia
ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
ECAV v ČR - Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
ECAVSLO - Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Slovinsku
ELCA - Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike
ELCI - Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie na území Ruska
ELC RK - Evanjelicko-luteránska cirkev v Republike Kazachstan
ELKRAS - Evanjelicko-luteránska cirkev v Rusku a ostatných štátoch
ELS - Evanjelická luteránska synoda (USA)
ILC - Medzinárodná luteránska rada
KEA PL - Evanjelicko- augsburská cirkev v Poľsku
LC MS - Luteránska cirkev Misurskej synody v USA
LECAV - Luterská Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
SCEAV - Sliezska cirkev evanjelická augsburského vyznania v ČR
SEAVCS - Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku
SELC - Sibírska evanjelicko-luteránska cirkev (Rusko)
SEV - Srbský evanjelický spolok v Lužici (Nemecko)
SLZ - Svetový luteránsky zväz
UKRLC - Ukrajinská luteránska cirkev
WELS - Wisconsinská evanjelicko-luteránska synoda v USA


PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok