ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slovanskí luteráni vo svete (4. časť)
6.3.2010 - PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk

Biblické a bohoslovecké školy 

K dnešnému dňu existujú tieto biblické a bohoslovecké školy.Zoradené sú podľa abecedy  podľa štátov:

1.Ľuteranskaja duchovnaja seminarija ELC RK, Astana, Kazachstan
2.Chrześcijańska akademia teologiczna, Warszawa, Poľsko
3.Ľuteranska bogoslovska seminarija, SELC, Novosibirsk, Rusko
4.Teologičeskij Institut Cerkvi Ingrii, Koltuši, Rusko
5.Teologičeskaja seminarija ELKRAS, Novosaratovka, Rusko
6.Biblická škola v Martine, Slovensko
7.Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity J.A.Komenského v Bratislave, Slovensko
8.Ukrajinska ľuteranska bogoslovska seminarija Sviatoj Sofii, Velika Berezovica, Ukrajina

Charakteristika a stručný popis:

1. Ľuteranskaja duchovnaja seminarija ELC RK

Astana, Kazachstan. Podrobné informácie nie sú známe. Adresa: Ul. Centraľnaja  57, Mikrorajon Čubary, 473000 Astana, Kazachstan, tel. +7/3172-24 16 38.
2. Chrześcijaňska akademia teologiczna

Je v Európe jediná ekumenická vysoká škola. Podlieha pod  Ministerstvo národnej výchovy.Má tri sekcie: evanjelickú, starokatolícku a pravoslávnu. V dennom i diaľkovom 5-ročnom magisterskom, 2-ročnom doplnkovom magisterskom a doktorskom štúdiu vycháva duchovných a ostatných pracovníkov, hlavne pedagógov a vychovávateľov,  pre cirkvi a aj spoločenské inštitúcie. Pre všetky tri sekcie sú spoločné tieto katedry a pracoviská: katedra filozofie, etiky a sociológie, katedra ekumenizmu, katedra religionistiky, katedra konfesijného a kanonického práva, štúdium telesnej výchovy a športu, štúdium praktickej výuky cudzích jazykov.

Okrem toho sú katedry osobitné pre každú konfesiu.Evanjelická sekcia má tieto katedry: historickej teológie, praktickej teológie, systematickej teológie, Nového zákona a gréckeho jazyka, Starého zákona a hebrejského jazyka. Súčasťou školy je Ekumenický pedagogický inštitút s týmito katedrami: základov výchovy, sociálnej práce, školskej pedagogiky a pedagogiky náboženstva. Diaľkové štúdium je spoplatnené.

Adresa: ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa, Poľsko, tel. +48/22 – 831 95-97,fax: +48/ 22- 635 -95-44, e-mail: chat@chat.edu.pl , web v poľštine: http://chat.edu.pl

3. Ľuteranskaja bogoslovskaja seminarija SELC

Seminár založený roku 1997. Štúdium trvá štyri roky a obsahuje: prípravný program /grécky jazyk, svetové dejiny, logika, dejiny filozofie, úvod do dejín reformácie, základy teórie hudby, teologický anglický jazyk, ruský jazyk), základný spoločný program ( starohebrejčina, hermeneutika, isagogika SZ, Exodus, Žalmy, Izaiáš, čítanie NZ po grécky, isagogika NZ, Evanjelia Mt, Lk a Jn , List Rim a Gal, dejiny cirkvi do r. 451, patristika, dejiny stredovekej cirkvi, dejiny reformácie, dejiny súčasnej cirkvi, dejiny kresťanstva v Rusku, luteránske vierovyznávačske knihy, dogmatika, náboženská výchova v Rusku, liturgika, hymnológia, homiletika, kresťanská etika, evanjelizácia a katechizácia v cirk. zbore, pastorálna teológia), základný individuálny program (ročníkove práce, diplomová práca, odborné kurzy), seminárne praktikum (prax počas leta v cirkevnom zbore), vikariát (po ukončení 4. ročníka jeden rok praxe v cirkevnom zbore).Ročníky sa otvárajú nie každý rok, ale po 2-3 rokoch. Okrem ruských učiteľov prednášajú najviac teológovia-hostia zo seminárov LC MS v USA.

Adresa: ul. Lykova 3, 630055 gorod Novosibirsk , Ľuteranskij centr alebo 630060 gorod Novosibirsk, P.Box 290, Streľcovu A.M. , Rusko, tel. +7/ 383- 3391161, mobil +7 903 931 2434, e-mail: seminary@mail.nsk.ru, administrátor:  tel.+7/383-3364219, mobil: +7 913 985 6964, e-mail: igor.andreuk@googlemail.com , web v ruštine a angličtine: www.lts.ru

 4. Teologičeskij  Institut Cerkvi Ingrii

Ministerstvo Justície Ruskej federácie školu zaregistrovalo r.2000. Konfesijná škola poskytuje odborné teologické vzdelanie  pre duchovných a iných pracovníkov tejto cirkvi. Akreditačná komisia schválila škole r. 2005 možnosť udeľovať titul bakalár teológie (B. Div). Podmienkou štúdia odboru teológia (4 roky, tri interne a štvrtý praktikum v cirkevnom zbore a písanie a obhajoba diplomovej práce, študovať môžu obe pohlavia, ale ordinovaní sú iba muži) a kurzov diakonického, kantorského, pre prácu s mládežou a zborového misionára, je absolvovanie základného teologického kurzu. Vyučujúci sú zväčša ruskí občania, ale početní sú i zahraniční  učitelia z Fínska, Nemecka a USA.

Adresa: 188680 Rusko, Leningradská oblasť, Vsevoložskij rajon, osada Koltuši, obec Kolbino 25a, tel./fax +7/ 81370- 75-518, alebo 81370 -75-304, e-mail: seminaria@concordia.ws , web v ruštine: www.concordia.ws

5. Teologičeskaja seminarija ELKRAS
 
Seminár bol založený r. 1997 a poskytuje vzdelanie pre pastorov a iných pracovníkov tejto cirkvi. Štúdium je interné (tri roky a rok praxe v cirkevnom zbore) i diaľkové.Pri diaľkovom  sú dva úrovne: prvá úroveň je prehĺbené štúdium teológie, trvá tri roky a v každom roku  na jar a na jeseň sú dvojtýždňové sústredenia. Druhá úroveň sú kurzy na zvyšovanie kvalifikácie (katechetika, cirkevná hudba, diakonia a pastorálka.) Pri oboch formách štúdia je možné získať  titul bakalár teológie. Na seminári prednášajú ruskí i zahraniční učitelia z Nemecka a USA. Cudzojazyčné prednášky sú odborne tlmočené do ruštiny.

Adresa: 193149 Sankt Peterburg, obec Novosaratovka č. 140, tel. +7/ 812- 441-09-07, 441-19-49, alebo +7/ 81270-73-233, fax: +7/812-441-18-89, e-mail: seminaria@novosaratovka.org , web v ruštine: www.novosaratovka.org

6. Biblická škola v Martine

vznikla roku 1998 ako ani štátom , ani cirkvou neplatená ustanovizeň. Funguje na základe finančných darov –sponzorov tak jednotlivcov, ako i nadácií a organizácií  z domova i zahrančia. Je otvorená pre každého záujemcu pre tieto študijné smery:

a/ Katechetika (ev.a.v. náboženstvo).Ide o magisterské učiteľské štúdium predmetov katechetika v kombinácii s anglickým jazykom, hudobnou výchovou a matematikou v spolupráci so Žilinskou univerzitou.

b/ práca s mládežou – bakalárske štúdium denné i diaľkové, c/ biblické štúdium – dvojročné diaľkové (spoplatnené),d/ diakonicko-sociálne štúdium – jednoročné diaľkové, nadväzuje na predošlé dvojročné, je tiež spoplatnené, e/ misiológia – jednoročné diaľkové, nadväzuje na biblické štúdium, spoplatnené, f/ rozšírené magisterské – diaľková dvojročná forma pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí si chcú rozšíriť kvalifikáciu o odbor náboženská výchova ev.a.v. Štúdium je napojené na Žilinskú univerzitu.

Adresa: Ul.M.R.Štefánika 17, 036 01 Martin, Slovensko, tel. +421/ 43-42 22 992, e-mail: bsmt@bsmt.sk , web v slovenčine a angličtine: www.bsmt.sk

7. Štátna EBF UK

Vznikla roku 1919.  Od  roku 1999 sídli v novom komplexe budov na Machnáči , v Bratislave. Ku komplexu patrí  teologický domov s  kapacitou 103 lôžok, dva služobné byty, dva apartmány pre hostí, kuchyňa, jedáleň, knižnica, posilovňa, klubová miestnosť, aula, niekoľko posluchárni, kancelárie a katedry.Má šesť katedier: Starej zmluvy, Novej zmluvy, cirkevných dejín, systematickej teológie, filozofie a religionistiky a praktickej teológie.Akreditované študijné programy: 5-ročné denné magisterské štúdium programu evanjelická teológia, 3-ročné  bakalárske učiteľské štúdium akademických predmetov, 3-ročné bakalárske štúdium evanjelická sociálna diakonia, rigorózne konanie (ThDr.) a doktorandské štúdium  (PhD.).

Adresa fakulty: EBF UK , Bartókova ulica 8, 811 02 Bratislava-Machnáč, Slovensko, sekretariát dekana: tel: +421/ 2 672 88 250, fax:+421/2 62 80 39 51, e-mail: sd@fevth.uniba.sk , web v slovenčine: www.fevth.uniba.sk

8. Ukrajinska ľuteranska bogoslovska seminarija sv. Sofii.

Seminár bol založený r. 1995 a vládnymi orgánmi Ukrajiny zaregistrovaný r. 1997. Je to prísne konfesijný seminár, ktorý pripravuje kňazov a iných cirkevných pracovníkov – mužov pre potreby UKRLC. Predpokladom prijatia je akademická hodnosť bakalára alebo jemu podobná hodnosť. Seminár má jednoročnú prípravnú fakultu, kde sa študenti učia hebrejský a grécky jazyk, kresťanskú doktrínu, biblické histórie a zborový život v cirkvi. Úspešní študenti môžu pokračovať na trojročnej 

Teologickej fakulte, kde sa formou intenzívnych  kurzov v desaťdňových cykloch (okrem sobôt a nedieľ) vzdelávajú    v teologických disciplínach biblických, dogmatických, historických a pastorálnych. Okrem domácich ukrajinských často prednášajú hosťujúci profesori zo zahraničia z lut. seminárov partnerských sesterských cirkví. Po absolvovaní fakulty a splnení predpísaných požiadaviek získa absolvent diplom a titul  magister teológie. Na škole možno získať aj kvalifikáciu pre trvalý diakonát mužov a kvalifikáciu diakonisy pre ženy.

Adresa: Vulicja Peremogi 46, 47724 Velika Berezovica, Ternopiľskij rajon, Ukrajina, tel. +380/ 50-937 -32-04, e-mail: yukhym@ukr.net , web v ukrajinčine a angličtine: http://www.angelfire.com/ca4/saintsophiaseminary/
Počet študentov k 1.jan. 2007: 20

Záver
    
Nad informačnou príručkou som s láskou k luteránskej cirkvi, ale najmä k našej slovanskej luteránskej rodine bezplatne od januára 2007 do novembra 2007 odpracoval okolo 1000 hodín. Bez súhlasu autora sa príručka  nesmie použiť pre komerčné ciele. Môžete ju použiť len pre sebavzdelávanie a informačnú činnosť. Môžete ju šíriť elektronicky a v tlačených kópiách.

Informácie som získal z verejne dostupných tlačových a internetových materiálov, ktoré boli doplnené o údaje z ústredí cirkví, redakcií, škôl a jednotlivých osôb. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Žiaľ, jestvujú aj organizácie a osoby, ktoré mi na moju prosbu nedali nijakú odpoveď.Tým sú niektoré informácie neúplné. Ospravedlňujem sa, ak niektoré údaje už nebudú aktuálne.Týka sa to najmä telefónnych čísel a mailov. 

Informačná príručka je spracovaná v troch jazykoch: slovenskom pre západných a južných Slovanov, ruskom pre východných Slovanov a v anglickom pre Neslovanov. Poteším sa, ak od vás dostanem odozvy, najmä reálne a aktuálne doplnenia. Píšte, prosím, na mail: vlas@vnet.sk  Ďakujem.

PaedDr. Vladimír Láska, publicista a redaktor stránky www.evanjelik.sk, autor tejto informačnej príručky. Aktualizácia vo februári 2009


PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok