ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Modli sa podľa Božej vôle
16.5.2010 - www.zamyslenia.sk

- sviatočný verš: Kristus hovorí: Ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. (Ján 12,32)

- (Čuj, Hospodine, môj hlas. Žalm 27,7) Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. (1.Mojžišova 12,4)

- Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. (Galatským 3,9)

- Text na zamyslenie: Efezským 3,14-21

Som presvedčený, že apoštol Pavol doslova skláňal svoje kolená pre Bohom. Aj my sa potrebujeme vrátiť aj k tomuto postoju tela, hoci od neho nezávisí vypočutie našich modlitieb. Pomôže nám však, ak zostaneme v pokore pred Bohom a nezačneme Mu prikazovať, čo má robiť. Pomôže nám, aj keď sa naučíme, o čo máme prosiť. Len skúsme porovnať svoje denné prosby s apoštolovými prosbami za efezských kresťanov!

Neprekvapuje nás, že tam nenachádzame žiadnu prosbu za zdravie, za ochranu detí na cestách, za ich úspechy v škole a pracovnom živote...? Apoštol Pavol túžil po tom, aby tí, za ktorých sa modlí, „žili kráľovstvo nebeské“ (Mt 6,33). Preto prosí za omnoho vyššie hodnoty. Skúsme sa aj my teraz modliť túto modlitbu za niekoho, na kom nám záleží! Vložme konkrétneho človeka do tejto Pavlovej modlitby! – – Prv než modlitbu skončíme, vzdajme slávu Bohu! Nejde o mňa, ktorý sa modlím, ani o toho, za koho za prihováram – vždy nám musí ísť o oslávenie Boha.

Nie On je kvôli nám, ale my sme tu pre Neho, z Jeho vôle! Po Ňom sa menuje každá rodina, od Neho je závislé všetko na nebi i na zemi! Možno nás Boh nevyslyší tak, ako sme si to predstavovali. Možno namiesto zachovania života, náš príbuzný, za ktorého sme sa modlili, je tu dnes posledný deň. Na tom nezáleží. Záleží na tom, či dnes Kristus prebýva v jeho srdci, či pozná lásku Kristovu. Ak sme sa modlili podľa vzoru apoštola Pavla, Boh učiní omnoho viac, ako sme prosili alebo ako rozumieme. Práve tento sľub nám dáva pokoj, ktorý nedokážeme opísať, vyjadriť. Preto iba Jemu patrí sláva!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok