ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pastiersky list k svätodušným sviatkom
3.6.2010 - www.ecav.sk

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (J 14, 26)

Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, ktorý sa narodil z Ducha. Je rozdiel, či nám Pán Boh stojí po boku, alebo nie. Trojjediný Boh je s nami. Apoštol Pavel vyznáva v Liste Rímskym (8, 31): Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Vnímať a prijať túto skutočnosť znamená účinnú pomoc vo všetkých radostných chvíľach života i vo všetkých starostiach, bolestiach, chorobách, sklamaniach, neistote, v bežnom kolobehu všedného dňa, ale aj vo chvíľach dôležitých rozhodnutí v osobnom a pracovnom živote i v zodpovednosti, ktorú máme aj v našej spoločnosti, v našej krajine, v zodpovednosti, ktorú máme v každom čase i v čase volieb.

V čom môže pomôcť kresťanom Duch Svätý dnes? V oblasti duchovného poznania nás privádza k Božej pravde, odvádza od hriechu, vedie k úprimnému pokániu, ubezpečuje o odpustení hriechov skrze vieru v Božieho Syna. Vedie nás k novému životu, je Darcom duchovných darov. Ak Mu otvoríme svoje srdce, urobí nás schopnými veriť, milovať, nádejať sa a pevne dúfať. Umožňuje nám lepšie chápať Božie slovo, a tak aj vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Duch Svätý pôsobí pravú vieru, očistenú od všetkých ľudských nánosov. Vedie nás k posväteniu, pretože nás učí rozumieť Ježišovi Kristovi a nasledovať Ho. O pravdivosti týchto slov svedčia samotní učeníci Pána Ježiša. Duch Svätý vyvolal v nich živý záujem o veci Božie. Pôsobením Ducha Svätého sa ustráchaní a bojazliví učeníci zmenili na smelých a oddaných vyznávačov a apoštolov Pánových. Tak isto sme aj my skrze Neho zmocňovaní pre zvesť evanjelia – svedectvom i službou lásky. Môžeme a máme tak konať v našich rodinách, cirkevných zboroch i všade, kde sa nachádzame.

Pôsobenie Ducha Svätého nebola a nie je jednorazová záležitosť. Aj dnes je Pomocníkom, Obhajcom, Potešiteľom... V cirkvi dáva svojim nasledovníkom múdrosť, poznanie, ak Ho o to prosia a túžia byť Ním vyučovaní. Duch Svätý chce stáť kresťanom po boku, chce ich vyučovať Božím pravdám. Prosme preto v modlitbách o Jeho pomoc a posvätenie nášho života.

Želáme Vám všetkým, bratia a sestry, požehnané prežitie svätodušných sviatkov.

Vaši v Pánovi oddaní

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Milan Krivda, biskup ZD, v. r.
Slavomír Sabol, biskup VD, v. r.

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktuallprihov/pastiersky_list_k_svatodusnym_sviatkom_


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok