ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - O nadprirodzených zmenách v živote
5.6.2010 - ECAV Ružomberok

Milí čitatelia, zmenu v živote často vnímame rôzne. Zvyčajne to závisí od toho, v akej situácii sa nachádzame. Ak sme s momentálnym stavom spokojní, dúfame, že to tak zostane navždy. Naopak, ak v zamestnaní či vo vzťahu spokojní nie sme, zmena je niečo, čo s radosťou očakávame a vidina zmeny v nás živí nádej.

Ako moderní ľudia a občania sme si vedomí svojich práv a tak sa do- mnievame, že máme právo na to, aby sa nám v živote vždy dobre viedlo. Ak sa nám dobre nevedie, hľadáme vinníka, málokedy však v sebe. Vinníkom sa nám môže javiť zlé usporiadanie spoločnosti, kritizujúca manželka, ná- ročný šéf, nudná cirkev. V takom prí- pade očakávame, že ak sa zmení naše okolie, pomery v štáte alebo v cirkvi a hlavne ľudia okolo nás, zmení sa k lepšiemu aj kvalita nášho života. Málokedy si však uvedomíme, že pozitívne zmeny v živote sú podmienené aj našimi rozhodnutiami a zmenou nášho postoja.

Napríklad manžel od svojej man- želky očakáva, že mu bude prejavovať viac úcty a rešpektu. Jemu však uniká fakt, že jedným z dôvodov manželki- nej neúcty voči nemu môže byť jeho necitlivé a hrubé jednanie voči nej. V skutočnosti až vtedy, keď si to uvedomí a svoj prístup zmení, môžu sa veci zmeniť k lepšiemu. Tak, ako niektorí voliči môžu nekriticky milovať obľúbeného politika, či stranu, tak nekriticky môžeme aj my milovať seba a svoje osobné šťastie.

A podobne tak, ako nemilosrdne do- kážeme kritizovať pomery v spoloč- nosti alebo v cirkvi, rovnako nemi- losrdne dokážeme kritizovať svojich blízkych a kritikou im dávať najavo, že v nich je príčina nášho neúspechu. Nezabudnime na to, že výčitky a nátlak ešte nikoho skutočne nezmenili. Túto pravdu nám pripomína Boh v slove, ktoré prostredníctvom Zachariáša venoval Zerubábelovi: Nie vo- jenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom...

To je skutočná cesta k zmene. Kiež by sme ju hľadali. Skutočným darom Ducha Svätého je, ak si človek dokáže uvedomiť, že k pozitívnej zmene je potrebná predovšetkým zmena vlastného postoja. Rovnako nadprirodzeným javom je potom následná zmena. V tomto svätodušnom a zároveň predvolebnom období si ešte viac uvedomujem potrebu toho, aby nám Duch Boží vyčistil našu optiku. Aby sme okrem škvŕn, úpadku a vín v spoločnosti, v cirkvi i v živote jednotlivcov, videli okolo nás aj dobro, služ- bu, ochotu a duchovný rast.

Cirkev je záhrada založená Božím Synom. V priebehu dejín sa o ňu starali nedokonalí ľudskí záhradníci. Bolo mnoho tých, ktorí v záhrade cirkvi zasadili a s nasadením vypestovali krásne stromy plné kvalitného ovocia, ale boli aj takí, ktorí do nej umiestnili kopy kompostu. Záleží na nás, čo si budeme všímať. Či zamierime ku kompostu alebo k šťavnatým jablkám. Veríme, že aj tieto stránky nového čísla Dedičstva vám pomôžu nájsť cestu k pozitívnym veciam. V článku z histórie Žilinskej Synody od Dr. Karola Dzuriaka nájdete svedectvo tých, ktorí tie vzácne stromy pred 400 rokmi sadili.

Svedec- tvom o raste v cirkevnom zbore je pre mňa i fakt, že viacerí konfirmandi roku 2010 navštevovali okrem povinnej konfirmačnej prípravy aj stretnu- tia dorastu, kde mohli vytvoriť nové vzťahy a priateľstvá. O tom svedčila i samotná atmosféra tohtoročnej konfirmácie. O duchovnom raste svedčí i vzdelávanie a služba mládeže, študij- né skupinky žien, o ktorých sa tiež na stránkach tohto čísla dočítate. Nechajme si aj týmto spôsobom otvárať svoje oči pre pozitívne zmeny okolo nás a dovoľme Božiemu Duchu uskutočňovať zmeny v nás i prostredníctvom nás. David Bázlik, zborový farár.

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok