ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - Čo sa udialo
7.6.2010 - ECAV Ružomberok

15. januára 2010 zasadalo presbyterstvo CZ, ktoré pripravilo materiály k výročnému konventu. V závere rokovania bolo pripravené občerstvenie.

24. januára 2010 v jezuitskom kostole sa uskutočnilo ekumenické modlitebné stretnutie za jednotu kresťanov s témou: Vy ste toho svedkami.

14. februára 2010 výročný zborový konvent.

20. februára 2010 stretnutie dirigentov LOS v LM, ktoré pripravila koordinátorka pre hudbu v LOS sestra Olinka Bruncková. Seminár viedla Zuzka Záhradníková, pedagóg KU.

21.–25. februára 2010 zimný tábor dorastu v Liptovskej Osade, na ktorom sa zúčastnilo 33 účastníkov. Témou tá- bora bola NARNIA – viac sa o ňom dočítate na stránkach nášho časopisu.

4. marca 2010 ženy z nášho CZ sa zapojili do svetového dňa modlitieb. Materiály pre tento rok pripravili sestry z Kamerunu.

6. marca 2010 v našom CZ sa usku- točnilo školenie pre pracovníkov besiedok LOS s témou: Disciplína.

13. marca 2010 predsedníctvo spolu s delegátmi z presbyterstva CZ sa zúčastnili seniorálneho konventu v Dolnom Kubíne.

15. marca 2010 učiteľky z besiedky pripravili pre deti nášho CZ (bolo ich 25) detský fašiangový karneval.

21. marca 2010 uskutočnil sa koncert pri príležitosti 325. výročia narodenia J. S. Bacha, ktorý pripravili študenti a pedagógovia KU.

22.–25. marca 2010 pôstny modli- tebný týždeň.

26.–27. marca 2010 školenie pre pracovníkov s mládežou v Ploštíne. Na Veľký piatok pašiové služby Bo- žie pri čítaní ktorých sa zapojili viacerí členovia CZ. V ich rámci vystúpil aj zborový spevokol, zborová kapela a dorast so svoju scénkou. Veľkonočné bohoslužby obohatili svojím programom deti z detskej besiedky a zborový spevokol.

8.–11. apríla 2010 Konferencia pre pracovníkov s mládežou (KPM).

17. apríla 2010 seniorálne stretnutie mládeže vo Važci s témou Kresťan a nuda. Mládež nášho CZ pripravila scénku.

21. apríla 2010 biblická olympiáda, na ktorej sa zúčastnili viacerí žiaci z nášho CZ. V II. kategórii (roč. 5–6) sa na 3. mieste umiestnila Simonka Mikundová. V III. kategórii (roč. 7–9) sa na 1. mieste umiestnila Deniska Blahútová, ktorá postúpila na celoslovenské kolo a na 3. mieste bola Vero- nika Švárna.

30. apríla–1. mája 2010 sa v Liptov- skej Osade uskutočnilo víkendové stretnutie rodinného spoločenstva LOS. Organizačne ho pripravilo spoločenstvo rodín nášho CZ.

2. mája 2010 v CZ Veličná sa usku- točnilo stretnutie spevokolov Oravy, na ktoré bol pozvaný aj náš spevokol, ktorý vystúpil s 3 piesňami.

8. mája 2010 prebehlo veľké uprato- vanie kostola a farských priestorov pri príležitosti konfirmácie.

9. mája 2010 deti z detskej besiedky pripravili program pri príležitosti Dňa matiek, s ktorým vystúpili na hlavných Službách Božích. Pre všetky mamičky pripravili deti malý darček.

13. mája 2010 na sviatok Vstúpenia boli konfirmandi preskúšaní z konfir- mačnej látky.

15. mája 2010 15 detí spolu s vedúci- mi z detskej besiedky a mládežníčkami nášho CZ sa zúčastnili seniorálne- ho stretnutia detí v Kraľovanoch.

16. mája 2010 12 mladých bratov a sestier nášho CZ vyznali svoju vieru a boli konfirmáciou slávnostne prijatí za dospelých členov našej cirkvi.

20. mája 2010 uskutočnilo sa Valné zhromaždenie OZ Vl. P. Čobrdu, na ktorom boli zvolení noví členovia vý- boru pre nadchádzajúce obdobie.

23. mája 2010 Na 1. sviatok svätodušný mládež poslúžila piesňou.


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok