ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Čo je dobré vedieť o krste?
16.9.2010 - www.ecavba.sk

Aký veľký poklad mám ako kresťan? (Mám vieru, že Pán Boh je Ten, kto drží a nesie môj život. Preto si nemusím zúfať, keď prídu ťažké chvíle. Keď prídu radostné dni, ďakujem za ne Pánu Bohu. On ma má rád a veľmi Mu na mne záleží.)

Prečo sa nazývam kresťanom? (I. Lebo ma Pán Boh v krste prijal za svoje dieťa. II. Lebo žijem v cirkvi, ktorá je rodinou Božích detí. III. Lebo sa nezaobídem bez Pána Ježiša Krista.)

Čo znamená, keď ako kresťan hovorím, že verím v Boha? (I. Som presvedčený, že Pán Boh existuje. II. Dôverujem, že Pán Boh má pravdu a vždy mi chce dobre.)
S čím by sa viera nemala zamieňať? (Iba s naučením sa odpovedí na katechizmové otázky, alebo iba s vonkajšou príslušnosťou k cirkvi a účasťou na cirkevných podujatiach. Hoci aj toto všetko k viere patrí a nehodno to zanedbávať.)

Čo teda viera predovšetkým je? (Viera je predovšetkým vzťah lásky, dôvery, a poslušnosti k Pánu Bohu.)

V akého Boha verí kresťan? (V Boha Otca - teda v Boha, ktorý nám nie je cudzí a stále na nás myslí, hoci my na Neho často zabúdame.)

V ktorej modlitbe to vyjadruje? (V modlitbe Otčenáš - modlitbe Pánovej.)

Ako človek uverí? (Tak, že sa odváži skúsiť to s Ježišom, že bude o Ňom čítať, počúvať a odváži sa konať, čo nám Pán Ježiš káže.)

Kde sa o Ježišovi dočítam, kde sa dozviem čo nám Pán Ježiš káže konať? (V Biblii.)

Ako správne chápať krst? (Krst nie je iba úkon vykonaný v priebehu niekoľkých minút, ale program na celý život. Je to veľký dar, ktorý môžeme premrhať, alebo ho používať.)

Aké je zasľúbenie krstu? ("Kto verí a je pokrstený, bude spasený, ale ten kto neverí, bude odsúdený".)

Aký je význam krstu? (Spasenie, ktoré Ježiš získal celému svetu na Golgote, sa dostalo i mne osobne, keď som bol pokrstený v meno trojjediného Pána Boha.)

Môže sa krst opakovať? (Nie. Biblia hovorí: "Jeden Pán, jedna viera jeden krst" - Efezským 4,5.)

Prečo krstíme už nemluvniatka? (Lebo nikto nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve. Krst je prvým krokom na ceste do neho. Aj maličkým patrí Ježišovo spasenie. Vieru za dietky vyznávajú rodičia a krstní rodičia.)

Čo to znamená, keď rodičia a krstní rodičia pri krste sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere? (Znamená to, že sa zaväzujú učiť svoje dieťa modliť a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom.)

K čomu možno pripodobniť situáciu, keď rodičia dajú pokrstiť svoje dieťa, ale ďalej ho vo viere nevedú? (K rozostavanému domu, ktorého základy boli síce postavené, ale ďalej sa už na nich nebuduje a dom chátra.)

Budú všetci pokrstení spasení? (Nie, len tí z nich, ktorí zotrvali vo viere v Pán Ježiša až do konca. Tí pokrstení, ktorí odpadli od viery sa majú v úprimnom pokání vrátiť k Pánu Bohu.)

Viac: http://ecavba.sk/info_krst_dobre_vediet.php


www.ecavba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok