ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Augsburské vyznanie – konfesijný základ cirkvi
12.2.2011 - www.ecav.sk

Augsburské vierovyznanie (Confesio Augustana) bolo prečítané na sneme v nemeckom meste Augsburg 25. júna 1530 pred cisárom Karolom V. Napísal ho Filip Melanchton. Augsburské vierovyznanie – spolu s ďalšími Symbolickými knihami – je konfesijným základom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (a. v.).

Augsburské vyznanie viery má dve časti.

Články viery a učenia tvorí 21 článkov, ktoré majú pomenovanie: O Bohu; O dedičnom hriechu; O Synovi Božom; O ospravedlnení; O kazateľskom úrade; O novej poslušnosti; O cirkvi; Čo je cirkev?; O krste; O svätej Večeri Pánovej; O spovedi; O pokání; O užívaní sviatostí; O cirkevnej správe; O cirkevných ustanoveniach; O občianskych veciach a svetskej správe; O príchode Krista na súd; O slobodnej vôli; O príčine hriechu; O viere a dobrých skutkoch; O vzývaní svätých.

Druhú časť tvorí sedem článkov, ktoré poukazujú na rozdiely v učení medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou. Ide o články: O sviatosti pod oboma spôsobmi; O manželstve kňazov; O omši; O spovedi; O rozlišovaní pokrmov; O kláštorných sľuboch; O biskupskej moci.

Augsburské vyznanie kládlo dôraz najmä na spasenie z milosti, teda nie zo skutkov, nie zo zákona. Zrušilo ušnú spoveď ako povinnosť, nechalo ju len ako možnosť osobnej spovede. Zachovalo len sviatosti, ktoré boli ustanovené Pánom Ježišom Kristom – Krst svätý a Večeru Pánovu. Zdôraznilo, že cirkev je všade tam, kde sa Božie slovo zvestuje čisto a sviatosti prisluhujú podľa Kristovho príkazu. Odstránilo uctievanie svätých a panny Márie i prisluhovanie Večere Pánovej iba jedným spôsobom (prijímanie chleba ako Kristovho tela). Zrušilo celibát kňazov a učenie o očistci, prvenstvo rímskeho biskupa – pápeža (ako zástupcu Krista na zemi a jeho nadradenosť nad ostatnými v cirkvi) a ďalšie nebiblické ustanovenia katolíckej cirkvi.

Ďalšie Symbolické knihy ECAV: Apológia, čiže Obrana Augsburského vierovyznania, Šmalkaldské články, Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve, Malý katechizmus Dr. Martina Luthera, Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera a Formula svornosti. Všetky spolu patria do Knihy svornosti, ktorá bola vydaná v roku 1580. Zdroj: EPST 4/2011

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok