ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
1. zasadnutie 33. synody Českobratrskej cirkvi evanjelickej o Rómoch
6.6.2011 - www.ecav.sk

Od 19. do 22. mája 2011 v Prahe sa konalo 1. zasadanie 33. synody Českobratskej cirkvi evanjelickej. Synoda je najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom cirkvi, do ktorej sú volení zástupcovia jednotlivých seniorátov, teda nižších správnych celkov cirkvi. Na synode sa zúčastnili aj viacerí hostia z ekumenickej obce cirkví v USA, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.

Synoda sa začala vo štvrtok 19. mája 2011 slávnostnými službami Božími v Kostole Panny Márie v Emauzoch (Vyšehradská 49, Praha 2). V priestoroch Benediktínskeho opátstva Panny Márie a sv. Jeronýma v Emauzích v Prahe-Novom Meste sa konala celá synoda. Záverečné bohoslužby sa uskutočnili v nedeľu 22. mája v pražskom Kostole u Klimenta (Klimentská, Praha 1). Hlavnou témou synody bola práca pre Rómov a s Rómami. V prvý deň synody o 20.00 hod. sa začal večer venovaný tejto téme. Ako prvá so svojim príspevkom, v ktorom hovorila o histórii, mentalite a spoločenskom postavení Rómov v Čechách, vystúpila Mgr. Irena Kašparová, PhD., odborná asistentka Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, obor sociálna antropológia.

Ďalší referát preniesla Mgr. Eva Potměšilová, farárka ČCE a pedagogička, na tému Vzdelávanie Rómov – skúseností z učiteľskej praxe v Prahe na Žižkove.

Na téma Práce s rómskou komunitou a vplyv evanjelizácie na konkrétnu skupinu hovorila Mgr. Marta Doubravová, vedúca nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež Rubikon strediska Diakonie ČCE na Vsetíne.

Posledný príspevok predniesol Ing. Dušan Vagaský, riaditeľ Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý hovoril o situácii Rómov na Slovensku.

Po diskusii a rozprave synoda odsúhlasila tieto uznesenia:

1. Synoda súhlasí s doterajším postupom synodnej rady pri plnení uznesenia 4. zasadnutia 32. synodu ČCE č. 36.

2. Synoda ukladá synodnej rade, aby ako podnet pre ďalšie vzdelávanie a odbúravanie predsudkov rozoslala zborom príspevky k téme Práca pre Rómov a s Rómami, ktoré boli prednesené na 1. zasadaní 33. synody.

3. Synoda žiada členov ČCE, ktorí majú praktické skúsenosti s postavením a potrebami Rómov žijúcich v Českej republike, aby prostredníctvom staršovstiev zborov a konventov navrhovali konkrétne kroky, ako pracovať s Rómami a čo pre nich robiť na zborovej, seniorátnej i celocirkevnej úrovni.

4. Synoda považuje problematiku života menšín v českej spoločnosti za aktuálnu a vyzýva zbory ČCE, aby aktívnym nesením pokoja v ekumenickej spolupráci miernili napätie vznikajúce medzi väčšinovou spoločnosťou a menšinami.

Podľa informácií z www.e-cirkev.cz spracoval: Dušan Vagaský

Číajte: Referát o situácii Rómov na Slovensku - predniesol Ing. Dušan Vagaský


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok