ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)
27.6.2011 - www.ecav.sk

Tento sviatok 19. 6. 2011 uzatvára svätodušný kruh (začal sa Vstúpením Krista Pána na nebo, vyvrcholil svätodušnými sviatkami a končí sa Svätou Trojicou) aj slávnostnú časť cirkevného roka. Prívlastok slávnostná sa viaže na veľké udalosti, ktorými Boh zasiahol do dejín sveta: narodenie, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Sviatok Svätej Trojice – Božej Trojjedinosti je oslavou Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa.

Veriaci najmä v tento sviatok ďakujú Bohu, že obdivuhodne a dokonale stvoril a udržuje svet, že Ježiš Kristus svojou zástupnou obetou na kríži vykúpil hriešne a na smrť odsúdené človečenstvo, že Duch Svätý o tom vydáva svedectvo v Písme svätom a vzbudzuje v nás vieru. Vieru v to, že „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16).


Božie cesty a skutky sú pre človeka nepochopiteľné a zostávajú tajomstvom. Koríme sa pred Božou suverenitou a vo viere prijímame hlboké bohatstvá Božej múdrosti. „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ (R 11, 36). Ľudovít Muntág , ev. a. v. farár v. v.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok