ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Biblický slovník s hesly podle kralického překladu bible
15.7.2011 - http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm

OD KAŽDÉHO BIBLICKÉHO SLOVNÍKU se právem očekává, že seznámí pokud možno se všemi biblickými pojmy, ať zeměpisnými, dějepisnými, přírodopisnými, ať nábožensko-kultickými a theologickými, ale i profánními tak, aby  čtenář lépe porozuměl biblickému textu a jeho kulturně historickému a nábožensko-mravnímu pozadí.

Tak jsem chápal úkol Biblického slovníku v jeho prvotní podobě z r. 1935. V nové podobě ale věnuje Biblický slovník spíše slovesům co největší péči, protože v nich je obsaženo dění nejen v minulosti, ale i v přítomnosti. Vzorem mi tu byl Kittelův doposud neukončený, od r. 1932 vycházející Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament [TWNT] a Richardsonův Theological Word Book ofthe Bible [1950]. Východiskem mi byl kralický překlad bible z r. 1613. Poněvadž však řada výrazů bible je překladem někdy desíti i více slov hebrejských a řeckých a na druhé straně jeden a týž hebrejský nebo řecký výraz je překládán množstvím různých českých slov, bylo nutno namnoze uvésti i hebrejský a řecký originál.

Avšak i prostý český písmař, neznalý původních jazyků, si z těchto cizojazyčných převodů uvědomí, jak opatrný musí být, aby týmž českým slovům nepřisuzoval vždy týž obsah a tak nezkresloval biblické poselství. Nadto jsou některé kralické výrazy dnešnímu čtenáři už nesrozumitelné a mají jiný obsah než dnes. Bylo nutno vysvětliti i taková slova. Kdo zná dějiny biblických věd, ví, že výklad jednotlivých pojmů a konstatování jednotlivých skutečností mohou býti různé podle toho, k jaké theologické škole vykladač patří.

Mou zásadou bylo uvádět pokud možno tradiční pojetí, nebylo-li zcela bezpečně a jednoznačně vyvráceno. U jednotlivých pojmů bylo nutno ukázat, jak se jejich obsah měnil, popřípadě prohluboval, aby tak čtenář viděl, že jde o živé pojmy, jimiž autoři bible odpovídali na svá setkání s Bohem. Mnohdy lze mnoho vyčísti i z překladu biblických jmen. Neboť i jmény vyjadřovali bibličtí lidé své náboženské smýšlení.

Při vší péči je možné, že mi ušlo některé bezvýznamné starozákonní vlastní jméno, ač jsem se na rozdíl od vydání z r. 1935 snažil zachytit všecka. Ale srovnávám-li tento Biblický slovník se slovníky cizojazyčnými, mohu říci ve vší skromnosti, že se jim vyrovná a v mnohém je předčí. Doufám, že na několik let poslouží českým čtenářům k celkem poctivé informaci o tom, co současná theologická věda přinesla v biblických oborech. Přátele statistiky bude zajímat, že bylo zpracováno více než 8000 hesel. Hesla uvádím v původním kralickém znění. Přeji čtenáři tohoto slovníku přinejmenším tolik duchovního užitku, jaký jsem měl já při jeho psaní a sestavování. Adolf Novotný

Viac: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm

obr

http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok