ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Lichard, Daniel (1812 – 1882)
26.1.2012 - www.ecav.sk

Z kázne generálneho biskupa Miloša Klátika na slávnostných službách Božích na pripomienku 200. výročia narodenia farára, novinára a národného buditeľa Daniela Gabriela Licharda 15. 1. 2012 v Ev. a. v. kostole v Skalici.

/.../ Keď sa spätne pozeráme na život iných ľudí, napr. našich predkov, našich rodičov, či starých rodičov, často vo svojich úvahách prídeme k názoru, že ich život bol zmysluplný a dôležitý nielen pre nás. Ak aj nepatria k tým, ktorí sú všeobecne známi, dôležité je, že patria k tým, ktorí dary dané od Pána Boha využívali nielen pre svoje osobné dobro, ale dali ich do služby svojim blízkym, do služby Pánu Bohu, cirkvi aj spoločnosti. Jednoducho povedané: dokazovali, že idú za Kristom. Tým mali a majú veľký význam, aj keď už nie sú v tejto časnosti.

K takýmto predkom rozhodne patrí aj človek, na ktorého si dnes spomíname pri 200. výročí jeho narodenia. Je to evanjelický farár, učiteľ, priekopník ľudovýchovy, prvý profesionálny slovenský novinár Daniel Gabriel Lichard.

Narodil sa 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči, kde bol jeho otec evanjelickým farárom. Daniel Gabriel Lichard st. spolu so svojou manželkou Annou, rod. Messerschmidtovou, dali svojim synom pevné kresťanské zázemie, a tak aj základ pre teologické vzdelanie i hlboký vzťah k vzdelávaniu seba a iných.

Daniel Gabriel ml. prišiel v r. 1828 študovať teológiu na Evanjelické lýceum v Bratislave. Tu si veľmi obľúbil aj prírodné vedy, ktorým sa tiež venoval po celý život. A už ako študent sa zapájal do národného života. Stal sa spoluzakladateľom Spoločnosti česko-slovanskej.

V štrnástich rokoch sa stal sirotou. Po skončení teologického štúdia na lýceu sa stal vychovávateľom synov bratislavského obchodníka Jurenáka. S ním v r. 1833 podnikol cestu po hornom Taliansku a Kransku, kde získal bohaté vedomosti z taliančiny. Tieto vedomosti využil na napísanie gramatiky talianskeho jazyka v latinčine (Gramatica lingue italicae). Učebnica vyšla tlačou vo Viedni v r. 1837. Zo zisku z jej predaja si tak Daniel Gabriel Lichard hradil štúdium na viedenskej teologickej fakulte (1834 – 1837).

Po skončení štúdia sa stal kaplánom u známeho národovca, superintendenta Pavla Jozeffyho v Tisovci, potom sa stal farárom v Ochtinej. Určité obdobie (1838 – 1844) pôsobil ako profesor prírodopisu a matematiky na gymnáziu v Banskej Štiavnici a stal sa aj riaditeľom tejto školy. V r. 1844 prijal miesto evanjelického farára v Skalici, avšak pre chatrné zdravie v roku 1847 odišiel z tejto kňazskej stanice. Stal sa literátom a prvým slovenským novinárom z povolania.

Rozsah jeho publicistickej činnosti je naozaj úctyhodný. Spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský o ňom v nekrológu napísal: O žiadnom literátovi slovenskom nemožno doslovne tvrdiť: nulla dies linea – ani deň bez riadka. O Lichardovi možno: on neprenechal dňa za celých 35 rokov, v ktorom by nebol niečo napísal k poučeniu, pozdvihnutiu svojho národa.

Pred revolúciou 1848 – 1849 patril k stúpencom štúrovcov. Potom sa s nimi názorovo rozišiel, aj keď mu na osude slovenského národa mimoriadne záležalo a celý svoj život sledoval také isté ciele ako najlepší štúrovci. Zastával však názory Jána Kollára a ako spisovný jazyk presadzoval slovakizovanú češtinu (biblickú češtinu). V r. 1856 sa vracia k štúrovcom, ale spisovnú slovenčinu začal používať až v r. 1861.
V roku 1862 sa vrátil do Skalice, kde ešte mnoho pracoval. Pán Boh ho z tejto časnosti odvolal 17. novembra 1882.

Daniel Gabriel Lichard bol v pravom slova zmysle evanjelickou osobnosťou. Zásadnými črtami jeho života boli úprimná viera, pracovitosť, pokora, skromnosť, racionálnosť, neustále vzdelávanie sa, pragmatizmus, podnikavosť a šetrnosť. To, čím ho Pán Boh obdaril, sa snažil v čo najväčšej miere zúročiť pre dobro svojich blížnych. /.../

Miloš Klátik

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok