ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Lániho katechizmus štyristoročný
1.2.2012 - www.ecav.sk

19. januára 2012 uplynulo 400 rokov od zhromaždenia evanjelického kňazstva v Bytči, ktoré sa okrem iného zoznámilo s novým prekladom Malého katechizmu Martina Luthera, ktorý je známy pod názvom Lániho katechizmus.

Na vydanie ho pripravili traja superintendenti zvolení na Žilinskej synode 30. marca 1610 - Eliáš Láni, Samuel Melík a Izák Abrahamides.

V slovenskom historickom vedomí niekoľko desaťročí panoval mylný predpoklad Borisa Bálenta, podľa ktorého Lutherov Malý katechizmus z roku 1612 vyšiel v Bardejove – podobne ako dobre známy „Bardejovský katechizmus“ Martina Luthera z roku 1581.

Ako ukázal historický výskum, Lániho katechizmus (tak sa zvykne nazývať Lutherov Malý katechizmus, ktorý edične pripravili a „prehliadli traja superintendenti“) bol vytlačený v Čechách alebo na Morave. Existujú dva náhľady: maďarskí bibliografi – historici knižnej kultúry sú presvedčení, že Lániho katechizmus vytlačil pražský tlačiar Matej Pardubský (Gabriela Žibritová, Kniha 2001–2002); slovenská historička umenia Eva Šefčáková publikovala (Kniha 2003–2004) pozoruhodnú štúdiu, podľa ktorej Lániho katechizmus vytlačil olomoucký tlačiar Jiří Händle. V aktuálnych pohľadoch historikov knižnej kultúry a bibliografov (Gabriela Žibritová v Prameňoch k dejinám knižnej kultúry, 2011) sa označuje ako otázne aj to, či v takom prípade, ak Lániho katechizmus bol vytlačený v pražskej tlačiarni Mateja Pardubského, mohol byť vytlačený v roku 1612 – t. j. v roku, v ktorom Pardubského tlačiareň ešte neexistovala. Na druhej strane máme k dispozícii starostlivo vypracovaný a do značnej miery presvedčivý rozbor Evy Šefčákovej, ktorá na základe porovnávania tlačiarenských štočkov ilustrácií používaných v tlačiach olomouckého tlačiara Jiřího Händle a ilustrácií v Lániho katechizme, nadobudla presvedčenie, že Lániho katechizmus bol vytlačený v Olomouci.

Lániho katechizmus vyšiel krátko po synode s podporou palatína Juraja Turza a jeho manželky Alžbety Coborovej a jeho cieľom bola snaha o kompetentné a koordinované „vyučovanie viery“ evanjelických kresťanov augsburského vyznania v širších domácich i medzinárodných súvislostiach: My Starssi a Superanttendenti, píše sa v katechizme, yakožto swé milé Bratry... prosime y napomínáme, aby tento Katechysmus skrze nás na swětlo wydaný, neyprwe sobě poručena měli potom také mládeži Křestianské a wšeme obecnímu Lidu, bedliwě a ustawičně jej předkládati sobě nestižili a zádným jiným wíce Katechysmem sprostná Srdce Lidská neobtežowali. Známe je, že Lutherov Malý katechizmus sa postupne stal účinným nástrojom kresťanského vzdelávania. Čítali ho nielen farári a študenti na službách Božích, učitelia a žiaci v školách, ale i otcovia rodín svojim deťom. Podobne ako Biblia svätá, Tranovského Cithara sanctorum i Malý katechizmus pomáhal vytvoriť kontinuitu kresťanského života slovenských evanjelikov a. v. na Slovensku.

Lániho katechizmus, ktorý bol ešte v roku 1947 ako unikát dostupný v jedinom zachovanom výtlačku vo vtedajšej Slovenskej národnej knižnici (Boris Bálent ho zachoval vo faksimilnej edícii z toho istého roka), je dnes – podobne ako Lutherov Malý katechizmus v preklade Jána Pruna z roku 1585 – nezvestný. Táto skutočnosť sama o sebe predstavuje stratu nevyčísliteľnej hodnoty – tak pre cirkev, ako aj pre národné kultúrne dedičstvo. Tým viac, ak história vydávania Lutherovho Malého katechizmu má na Slovensku mimoriadnu tradíciu. Historici vydávania katechizmov ho označujú za neobyčajne významný zdroj nielen pre dejiny evanjelickej a. v. cirkvi, nábožnosti a duchovnosti na Slovensku, ale i pre dejiny slovenskej knižnej kultúry, dejiny slovenského jazyka a literatúry, ba i dejiny slovenského školstva.

Dejiny Malého katechizmu Martina Luthera na Slovensku si v súčasnosti kladú celý rad otázok, ktoré si vyžadujú kompetentné odpovede od teológov, bibliografov, historikov knižnej kultúry i školstva, jazykovedcov i literárnych vedcov. Slovenská národná knižnica v tejto súvislosti pripravuje nové faksimilné vydanie Bardejovského – Malého katechizmu Martina Luthera z roku 1581 – najstaršej známej knihy vytlačenej v slovenskom jazyku, a to tak v elektronickej, ako aj v knižnej podobe s viacerými štúdiami, ktoré inšpiroval slovenský jazykovedec – slavista, emeritný profesor univerzity v Lunde, Ľubomír Ďurovič. Bolo by vzácnym krokom vpred, ak by mohli byť pri tejto príležitosti rozličné otázky okolo prekladania a vydávania Lutherovho Malého katechizmu aspoň sčasti vyjasnené a pritom korektne zodpovedané práve v nastávajúcom období, neobyčajne významnom pre návraty do obdobia Lutherovej reformácie pri jej 500. výročí, ktoré sa zo dňa na deň čoraz viac približuje.

Ilustrácia: Titulný list Pribišovho vydania Lániho katechizmu z roku 1634

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok