ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť veľkonočná 2012
11.4.2012 - www.ecav.sk

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol rozoslaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku a čítal sa na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 8. 4. 2012.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky Hospodinove. (Ž 118, 15b − 17)

Veľká noc nám hovorí o veľkom a jedinečnom víťazstve života nad smrťou. Dnes je pre kresťanov deň víťazstva!

Veľký piatok nám pripomenul, že pravdu je možné aj ukrižovať, že nespravodlivosť môže niekedy oslavovať svoj triumf. No veľkonočné ráno nám zdôrazňuje, že to všetko je len dočasné. Konečné víťazstvo je vždy tam, kde je Ježiš Kristus, teda na strane pravdy, spravodlivosti a života! Pán Boh je večný, večná je aj Jeho moc a láska. Preto Jemu patrí rozhodujúce slovo. Pravica Hospodinova dokázala silu! (Ž 118)

Tí, čo chceli za každú cenu udržať Ježiša v hrobe, boli a vždy nanovo sú porazení. Veď Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, bol vzkriesený, vstal z mŕtvych. Kristus žije! Kristus je Víťaz!

Smrť Ježiša Krista patrí do minulosti, ktorá sa už pominula; do minulosti, z ktorej sám Ježiš vystúpil do života; do stálej prítomnosti, ktorá jediná má zasľúbenie a nádej v budúcnosti. Je to zrejmé aj zo slov dvoch mužov, Božích poslov: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal! (L 24, 5b – 6) Boží poslovia poukazujú na to, čo je rozhodujúce: Ježiš Kristus žije! Vstal a žije naveky! Viac už neumrie. Ani vtedy, keď Ho ľudia vyhlásia za mýtus, keď sa Ho budú snažiť vymazať z dejín sveta, keď pohrdnú Jeho láskou.

Bratia a sestry! Veľká noc nás všetkých povzbudzuje aj k tomu, aby sme sa my osobne stali svedkami, rozširovateľmi evanjelia, a to celým spôsobom nášho života. Preto je dôležité aj to, že ste sa k svojej viere priznali aj pri sčítaní obyvateľstva, a veľmi potrebné je, aby sme sa podľa toho priznania a vyznania aj rozhodovali a podľa toho i konali. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery aj základom cirkvi Ježiša Krista. Šíriť zvesť o Ježišovi je poslaním a aj povinnosťou každého kresťana. Veď svedectvo o tom, ktorý nezostal v hrobe, ale premohol hriech a smrť, je účinnou útechou a povzbudením pre blúdiacich, pre zarmútených, pre umierajúcich, ale aj pre tých, ktorých túžbou je prežiť svoj pozemský život zmysluplne.

Je preto dôležité aj to, aby sme svätili tieto sviatky naozaj správne, teda kresťansky. Aby skutočnosť, že sme sa duchovne stretli s Ježišom Kristom, bola viditeľná na nás nielen teraz, ale aj keď prídeme do svojich domácností, aj vtedy, keď sviatočné dni pominú a my budeme znovu uprostred svojich povinností, bežných starostí, problémov i radostí. Prosme Pána Boha, aby nás tohtoročné sviatky Veľkej noci zmobilizovali k tomu, aby sme sa stali skutočnými svedkami Ježiša Krista, a tak patrili k Jeho nasledovníkom, ktorí Mu ostanú verní, pretože Ježiš Kristus je tá Cesta i Pravda, i Život pre každého osobne, pre našu cirkev aj pre našu pozemskú domovinu!

Prajeme Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista požehnané veľkonočné sviatky!

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Milan Krivda, biskup ZD, v. r.
Slavomír Sabol, biskup VD, v. r.

Zbor biskupov ECAV na Slovensku

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok