ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pastiersky list k Prvej slávnosti svätodušnej 2012
28.5.2012 - www.ecav.sk

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatky zoslania Ducha Svätého na apoštolov majú v cirkevnom roku svoje pevné a veľmi dôležité miesto. Deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov sa stal dňom vzniku Pánovej cirkvi. A to určite patrí medzi najvýznamnejšie udalosti histórie ľudstva.

Svätodušné sviatky však nie sú len spomienkovými slávnosťami na udalosť, ktorá sa stala takmer pred dvoma tisícročiami. Dielo Boha Ducha Svätého nie je a nikdy nebude len historickou minulosťou. Naopak, Boh Duch Svätý mocne koná v každej dobe, každý deň. Jeho dielo je stále aktuálne a mocné!

Dnes je na svete okolo dvoch miliárd kresťanov. V niektorých oblastiach však ich počet alarmujúco klesá – najmä v Európe. Naproti tomu v Afrike kresťanská cirkev rastie. Aj keď spomenuté informácie o Európe, ale aj konkrétne o našej krajine, môžu pôsobiť skľučujúco, musíme veriť a konať, nie rezignovať! Našou budúcnosťou je Pán Ježiš Kristus. Duch Svätý, ktorého On posiela, je nepremožiteľnou silou života.

Duch Svätý je kontaktom, ktorý spája človeka s Pánom Bohom. Boh Duch Svätý spája aj nás navzájom. On nám pomáha prekonať strach a nastoľuje radosť a pokoj. Boh Duch Svätý je obživujúcou silou v živote kresťanskej cirkvi i v živote jednotlivcov. Stále pracuje prostriedkami Božej milosti, čiže slovom Božím a sviatosťami. Z našej strany je však potrebné, aby sme Božie slovo a sviatosti prijímali s otvoreným srdcom.

Človek sám od seba nechápe Božie veci. Preto Pán Ježiš zasľúbil, že pošle Radcu – Ducha Svätého, ktorý Jeho učeníkov naučí všetkému a pripomenie im všetko, čo im Pán hovoril.

Otvorme svoju myseľ i srdce Duchu Svätému, aby nám pripomenul všetko, čo povedal Pán Ježiš. Prosme Ho, aby nás viedol cestou pokánia a nasledovania Ježiša Krista.

Ducha Svätého nemôžeme vidieť svojím telesným zrakom. Jeho existenciu poznávame v Jeho účinkoch, v daroch Jeho požehnania, v diele nášho posvätenia. Boh Duch Svätý koná. Koná požehnané dielo v živote kresťanov i v živote kresťanskej cirkvi. Preto sú aj sviatky Zoslania Ducha Svätého veľké a vzácne.

Prajeme Vám všetkým, bratia a sestry, aby tohtoročné svätodušné sviatky aj dni po nich boli pre Vás požehnané Božou láskou, milosťou, pokojom a mnohými ďalšími darmi Ducha Svätého.

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Zbor biskupov ECAV na Slovensku


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok