ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku
5.7.2012 - www.sk.wikipedia.org

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku (SEAVC) je jedna z luteránskych cirkví (evanjelických cirkví augsburského vyznania).

Medzi protestantmi, ktorých je dnes v 2,2 miliónovej Vojvodine o niečo viac ako 8 %, je SEAVC najväčšou cirkvou. Má okolo 50 000 členov. Rozdelená je na senioráty: Báčsky, Banátsky, Sriemsky a od 2008 roku aj novozaložený Nemecký seniorát so seniórmi v čele.

Začiatky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Bližšie informácie v článkoch: Reformácia a Martin Luther. Evanjelická cirkev vznikla z reformačného hnutia pred takmer pol tisícročím, keď Martin Luther (1483 - 1546) zistil, že je veľký rozdiel medzi tým, čo sa píše v Biblii a tým, ako vyzerá náboženský život v Rímskokatolíckej cirkvi tých čias.

Dňa 31. októbra 1517 na dvere chrámu Božieho vo Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Jeho prianím bolo, aby sa cirkev zreformovala a konala v súlade s Božím slovom obsiahnutým v Biblii. Dodnes evanjelici svätia 31. október ako Deň reformácie.

Myšlienky Dr. Martina Luthera sa veľmi rýchlo šírili. Roku 1610 na synode v Žiline boli položené základy samostatnej právnej cirkevnej organizácie evanjelikov na území dnešného Slovenska. Do roku 1670 väčšina obyvateľov Uhorska boli evanjelici.

V sedemdesiatych rokoch 17. storočia evanjelická cirkev začala byť kruto prenasledovaná štátnymi vrchnosťami. Určité uvoľnenie nastalo až roku 1781 vydaním Tolerančného patentu cisára Jozefa II., no úplná rovnosť s ostatnými vierovyznaniami nastala až od roku 1848.

Slováci - evanjelici vo Vojvodine

Prví Slováci - evanjelici prišli do Vojvodiny v roku 1745. V priebehu 18. a začiatkom 19. storočia prišli ešte v niekoľkých vlnách. Hneď po svojom príchode organizovali sa aj cirkevne. V každej novozaloženej osade bol hneď v prvých rokoch vystavaný kostol alebo modlitebnica a škola. Ich predkovia prišli z Hornej zeme (dnešné Slovensko) na Dolnú zem s dvomi pokladmi: Kralickou Bibliou a Tranovského kancionálom. Roku 1921 na Synode v Starej Pazove sa naša cirkev osamostatnila.

Slováci - evanjelici si dodnes zachovali jazyk a kultúru, isteže vďaka svojej cirkvi a tolerantnosti národov, s ktorými žijú na pôde dnešnej Vojvodiny.

Učenie a vierovyznanie

Bližšie informácie v hlavnom článku: Luteranizmus (náboženstvo). Evanjelici augsburského vyznania sa držia hlavných zásad Lutherovho učenia, ktoré sú heslovite vyjadrené v známych päť "sola":

Sola gratia (jedine milosťou)
Sola fide (jedine vierou)
Sola redemptione Christi (vykúpený jedine Ježišom Kristom)
Sola scriptura (jedine Písmom Svätým)
Soli Deo gloria (jedine Bohu sláva)

Veria v Trojjediného Pána Boha: Otca Stvoriteľa, Syna Ježiša Krista Vykupiteľa a Ducha Svätého Posvätiteľa. Uznávajú historické kréda, ako čo sú Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo. Pokladajú Bibliu za Slovo Božie a Augsburské vyznanie za dôveryhodné vysvetlenie Svätého Písma.

Cirkev dnes

Medzi protestantmi, ktorých je dnes v 2,2 miliónovej Vojvodine o niečo viac ako 8 %, SEAVC je najväčšou cirkvou. Má okolo 50 000 členov. Rozdelená je na senioráty: Báčsky, Banátsky, Sriemsky a od 2008 roku aj novozaložený Nemecký seniorát so seniórmi v čele.

V pomerne rozsiahlej diecéze má 28 cirkevných zborov a 13 filiálnych zborov. V súčasnosti má v službe 24 farárov (z toho 6 farárok) s biskupom Mgr. Samuelom Vrbovským v čele. Farári SEAVC nadobúdajú vzdelávanie na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Bratislave, Slovensko. Najvyššia spravujúca a zákonodarná vrchnosť SEAVC je Synoda. Synoda zasadá raz ročne.

Roku 1946 boli cirkvi odobrané majetky. Niektoré cirkevné obce vlastnia obrábaciu zem s maximálnou plochou do 10ha. Cirkev je dodnes vydržiavaná dobrovoľnými príspevkámi a milodarmi svojich členov.

SEAVC pravidelne vydáva mesačník Evanjelický hlásnik, Úsvit, Ročenku a Evanjelický Kalendár. Každú nedeľu má vysielanie relácie Pohľady k výšinám v Rádio Nový Sad.

Taktiež aj relácie na obecných rozhlasov a to napr.: Quo Vadis (sobotu) a Manna (stredu) na vlnách Rádia Kysáč.

SEAVC ma partnerské vzťahy s ECAV na Slovensku, ECAV v Slovinsku, EKD v Nemecku a ELCA v Spojených štátoch amerických. Je členom Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), Konferencie európskych cirkví (KEC), Svetovej rady cirkví (SRC) a Ekumenickej rady cirkví v Srbsku.

Cirkevné zbory sa nachádzajú v nasledujúcich mestách: Belehrad, Binguľa, Boľovce, Erdevík, Lug, Stará Pazova, Šíd, Aradáč, Biele Blato, Hajdušica, Jánošík, Kovačica, Ostojićevo, Padina, Vojlovica, Zrenjanin, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Bajša, Hložany, Kulpín, Kysáč, Laliť, Nový Sad, Pivnica, Selenča, Silbaš.

www.sk.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok