ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
K 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej
12.9.2012 - www.ecav.sk

Myšlienka revúckeho gymnázia sa zrodila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti smútočnej slávnosti na počesť zosnulého P. J. Šafárika v novembri 1861 v Kobeliarove. Táto idea sa realizovala 16. septembra 1862.

Historický deň zrodu Slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej sa viaže na slávnosť, ktorá sa uskutočnila 16. septembra 1862 v Evanjelickom a. v. kostole vo Veľkej Revúcej. Programové vyhlásenie novej školy na slávnosti predniesol August Horislav Škultéty, učiteľ a správca gymnázia, ktorý zdôraznil jej kresťanské a národno-obranné ciele, osvetu a vzdelanosť označil za základné pedagogické hodnoty, ktorými sa gymnázium usilovalo prispieť do školského života na Slovensku v 2. polovici 19. storočia.

Revúcke gymnázium je právom označované za prvú a do roku 1918 jedinú slovenskú strednú školu, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Preto mu národ, ktorý ho podporoval, dal výstižný prívlastok – Prvé slovenské gymnázium (o tento prívlastok sa uchádzalo aj banskobystrické katolícke gymnázium, ktoré však bolo viacrečovou školou).

Budovateľom gymnázia, zaslúžilým profesorom, medzi ktorými vynikli A. H. Škultéty, S. Ormis, I. B. Zoch, M. Kovalevský a celý rad ďalších, sa podarilo postupne vybudovať nielen úplné osemročné gymnázium s alumneom, zabezpečovať systematicky maturitné skúšky, ale rozvinúť i ďalšie vzdelávacie inštitúty, predovšetkým prvý slovenský učiteľský ústav – trojročné učiteľské semenisko na vzdelávanie slovenských učiteľov, prvý slovenský dievčenský výchovný ústav. Medzi úspešné stránky gymnaziálneho života patrila i mimoškolská činnosť, a to tak tvorba výborných slovenských učebníc, ako aj vedenie študentských spolkov a súborov: vzdelávacieho, divadelného, speváckeho a hudobného. Profesori revúckeho gymnázia sa do rozvoja slovenského života zapísali aj zápasom o založenie hospodárskych a kultúrnych inštitútov: založili prvý finančný ústav i prvé spotrebné družstvo svojho druhu v Uhorsku a slovenský kultúrny život inšpirovali založením Nakladateľského spolku pre vydávanie slovenských kníh.

História oceňuje mohutnú národnú energiu, ktorú vytvorilo činorodé revúcke gymnázium. Pre svoju orientáciu a slovenského ducha stalo predmetom útokov maďarónskych kruhov a 20. augusta 1874 bolo bezprecedentne zatvorené. Podobný osud postihol i nižšie slovenské patronátne gymnáziá – evanjelické v Martine a katolícke v Znieve.

Revúcke gymnázium je právom nositeľom národnej hrdosti Slovákov: prispelo k vytvoreniu úctyhodnej slovenskej stredoškolskej tradície, ktorá vytvorila základné atribúty novodobých školských a pedagogických, osobitne evanjelicko-kresťanských dejín Slovenska.

Miloš Kovačka, Martin


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok