ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Anton Bernolák - 250. výročie narodenia.
9.10.2012 - www.evanjelik.sk

Rímskokatolícky kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia (í). Pochádzal zo šľachtickej rodiny zo Slanice. V r. 1787 dokončil štúdiu Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum /Filozoficko-kritická rozprava o písmenách Slovákov/ ako prvý krok k ustáleniu spisovnej normy. Kritické vydanie diela pripravil a vydal v r.1941 pof.J. Stanislav. K tomuto výročiu A.Bernoláka vyšla dnes pekná príležitostná poštová známka.

Už Jozef Ignác Bajza písal svoj román: René mláďenca príhodi a skúsenosťi /1783 svojským “ uhersko- slovenským”  jazykom a nepridal sa k Bernolákovej kodifikácii slovenčiny. Zostal preto izolovaným zjavom v slovenskej literatúre.
 
Prvým mužom v našich dejinách, ktorý formuloval teóriu o centrálnosti a historickej prvotnosti slovenského jazyka, bol evanjeický farár v Kremnici: žilinský rodák: Ján FISCHER-PISCATORIS. 

Vo Wittenbergu  v r. 1697 vydal  filologickú dizertáciu : De origine, uire ac utilatate linguae Slavonicae - O pôvode, práve a užitočnosti slovenského jazyka.  V nej formuloval teóriu o centrálnosti a historickej prvotnosti slovenského jazyka. / Iure proinde mater religuarum dicitur illa slavica lingua/.
 
V r. 1746 vyšla v Bratislave Slovensko-česká gramatika
 
/ Grammatica  Slavico- Bohemica/ od evanjelického kazateľa Pavla Doležala. Úvod k nej napísla Matej  Bel.
 
Slovenskej gramatike sa venoval  aj  Daniel Krman.
 
Krmanova gramatika: RUDIMNETA gramaticae Slavo Bohemicae, na ktorej pracoval desať rokov / 1694 - 1704/,
 
ktorej časť je pravdepodobne v Halle, časť objavil Dr.J.Čaplovič -vyšla 10 rokov pred  gramatikou P.Doležala, ktorý mnohé časti prevzal temer doslovne. Táto sa stala základom aj Bernolákovej gramatiky z r 1790 !!
 
O svojom gramatickom diele D.Krman napísal, že vzniklo: “ z ukrutne nesmiernej práce, o akú sa z našich dosiaľ nikto nepokúsil”.
 
Už Krman mal snahu uzákoniť spisovnú slovenčinu. /Dr.J.Petrík: Kapitoly z domácich cirk.dejín, str 112/.
 
V jednej modlitbe: Chvála budiž Tobě, náš předobrý Bože - ďakuje Krman Bohu za dary, že mu zachoval slovenskú reč a že nedopustil, aby jazyk nášho národa v dlhých búrkach padol a stratil sa. Ľ:Batka st.


www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok