ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Skončila sa SYNODA ECAV na Slovensku 2012
27.10.2012 - www.ecav.sk

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa konala 19. – 20. októbra 2012 v Liptovskom Mikuláši v kongresovej hale hotela Jánošík. Bola zvolaná neskôr ako po minulé roky, a to kvôli júnovým voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 58 synodálov s hlasom rozhodujúcim a 13 synodálov s hlasom poradným.

Synoda bola otvorená slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši v piatok o 9.30 hod. Snodálov privítal domáci zborový farár Marián Bochnička a seniorálny dozorca Liptovsko-oravského seniorátu Ing. arch. Ondrej Mrlian.

Slávnostným kazateľom bol synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR Joel Ruml, ktorý sa zamýšľal nad textom z 1. listu Jánovho „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On“. ktorý má v českom preklade ešte apelatívnejší rozmer: „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on“. Na záver kázne pozdravil synodálov v mene Českobratskej cirkvi evanjelickej a poprial im plodné, tvorivé rokovanie.

Pracovnú časť synody otvoril o 11.00 hod. predseda Synody ECAV za neordinovaných Imrich Lukáč. Pod jeho vedením synodáli schválili program synody, ako aj zapisovateľov, členov sčítacej, volebnej a návrhovej komisie. Potom s pripomienkami schválili zápisnicu a správu o plnení uznesení zo Synody ECAV na Slovensku 2011. Generálny biskup Miloš Klátik vo svojej správe zhodnotil činnosť Predsedníctva ECAV za rok 2011 a generálny dozorca Pavel Delinga podal správu o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV. Biskup Západného dištriktu Milan Krivda predniesol správu za Zbor biskupov ECAV na Slovensku a riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský predložil na schválenie účtovnú závierku za rok 2011, ako aj návrh rozpočtu na rok 2013.

Ďalej odzneli správy predsedov synodálnych výborov – vieroučného, bohoslužobného, právneho, generálneho hospodárskeho, školského, misijného, výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu, ako aj správa dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a správa o generálnej podporovni. Niektoré správy vyvolali rozsiahlu diskusiu, ktorá poslúžila na čiastočné vyjasnenie problémov.

Dôležitou súčasťou tohtoročnej synody boli voľby. Keďže predsedovi synody Ivanovi Muchovi a podpredsedom synody Danielovi Midriakovi a Dušanovi Balkovi sa skončil mandát, v tajných voľbách boli zvolení bratia Ján Hruška za podpredsedu synody za ordinovaných a Slavomír Hanuska za podpredsedu Synody za neordinovaných členov cirkvi; Ivan Mucha bol potvrdený vo funkcii predsedu synody za ordinovaných na druhé volebné obdobie. Za zástupcu generálneho biskupa bol zvolený dištriktuálny biskup Milan Krivda; za zástupcu generálneho dozorcu Ján Brozman.

V doplňujúcich voľbách do cirkevných grémií za členov Generálneho presbyterstva ECAV synodáli zvolili Evu Juríkovú, Romana Žilinčíka, Miroslava Čurlíka, za náhradníka Ľubomíra Pankúcha; za predsedníčku právneho výboru bola zvolená Dagmar Valovičová, za predsedníčku výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu Katarína Juríková, za predsedu generálneho súdu zvolili Jána Sváka, za generálneho žalobcu Jána Martáka a do generálnej podporovne Ľubomíra Turčana a Dagmar Bočkayovú; okrem toho boli zvolení aj ďalší členovia generálneho súdu a členovia komisií pre farárske a kaplánske skúšky.

Novozvolených členov Generálneho presbyterstva a Generálneho súdu ECAV slávnostne uviedol do funkcií generálny biskup Miloš Klátik na službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši v sobotu o 11.00 hod. Liturgovali bratia dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, ako aj predseda synody Ivan Mucha.

Popoludní sa synodáli zaoberala legislatívnymi úlohami. Schválili niektoré zmeny v cirkevných zákonoch – v zákone o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek, o rokovacom poriadku v COJ, o disciplinárnych previneniach a o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov.

Po záverečných príhovoroch predsedov synody Ivana Muchu a Imricha Lukáča sa konala záverečná pobožnosť, ktorú mal generálny biskup Miloš Klátik. V duchovnom príhovore na text 1Tes 5, 14 hovoril o potrebe vytvoriť v cirkevných zboroch spoločenstvo, duchovnú rodinu, v ktorej by sa každý dobre cítil. Na to treba vynaložiť veľké úsilie a každý má pri tom slúžiť tými darmi, ktoré má od Pána Boha. Ďalej sa zamýšľal nad tým, čo treba robiť, aby cirkevný zbor bol živý, organický, fungujúci.

Dôležitá je i kvantita, no nie je to hlavné kritérium − predovšetkým ide o kvalitu. Úlohou kresťanov je šíriť Kristovo evanjelium nielen v cirkvi, ale aj za jej hranicami, a nezabudnúť ďakovať Bohu za Jeho milosť. „Pán pokoja nech nás posvätí,“ vyslovil brat generálny biskup na záver a poprosil synodálov o odovzdanie pozdravu vo svojich cirkevných zboroch. Na záver Synody ECAV 2012 zaznela pieseň č. 269.

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok