ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slávnosť ordinácie novokňazov v D. Kubíne
24.11.2012 - www.ecav.sk

V tomto roku sa výnimočne konala aj druhá ordinácia novokňazov ECAV, a to 17. novembra 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne. Ordinovaných bolo 5 nových kaplánov a kaplánok, ktorí úspešne absolvovali kaplánske skúšky na konci októbra.

Na Tvoju milosť myslíme, ó, Bože, uprostred Tvojho chrámu." Žalm 48, 10

Bola to významná udalosť v živote Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a vzácny deň pre ordinovaných i všetkých prítomných na slávnostných službách Božích v Dolnom Kubíne. Domáci brat farár Rastislav Stanček v svojom príhovore na úvod služieb Božích všetkých srdečne privítal a pripomenul, že pre zbor je to vzácna a významná udalosť, pretože ordinácia sa v tomto cirkevnom zbore konala naposledy pred 50-timi rokmi.

Po úvodnej liturgii sa v príhovore pred Večerou Pánovou ordinovaným prihovoril biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol na text J 13, 26 ? 27, 30: „A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. Vtedy mu povedal Ježiš: Čo robíš rob rýchlo! Ale nikto zo spoluhodujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš vzal teda skyvu a hneď vyšiel. A bola noc.“ Po spovedi a liturgii, ktorú mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, pristúpili ordinovaní k oltáru a prijali od Zboru biskupov ECAV osobné rozhrešenie a dary svätej Večere Pánovej.

Slávnostný príhovor pred ordináciou povedal biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda na text Mt 9, 9 ? 13: „Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a, ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Na základe prečítaného textu pripomenul, že Pán Ježiš je ten, ktorý nás pozýva do svojho spoločenstva, vyvádza z hriechu a učí nás byť milosrdnými a slúžiacimi s láskou svojim blížnym. Je preto dôležité, prijať Pánovu službu, pochopiť Jeho volanie a nasledovať Ho. Znamená to predovšetkým uvedomiť si, že Ježiša Krista potrebujeme.

Po týchto slovách už ordinovaní osobne odpovedali, že chcú byť vysvätení za kňazov Evanjelickej cirkvi a. v. a s Božou pomocou konať povolanie a poslanie kňaza, Kristovho služobníka, kazateľa Božieho slova a duchovného pastiera Kristovej cirkvi, vždy len na slávu Božiu. Zložili slávnostný sľub – rukou položenou na Biblii a zodvihnutím troch prstov sa zaviazali, že budú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza Na základe toho boli vysvätení a prijali požehnanie od všetkých troch biskupov – výpoveďou z Božieho slova, skladaním rúk a bozkom na čelo.

Po vysviacke sa novokňazom prihovoril generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč a Ľubomír Batka, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za ordinovaných novokňazov piesňou poslúžila Jana Kováčiková a poďakovanie za Božiu milosť, pomoc a požehnanie predniesla Marta Bencúrová.

Priebeh slávnosti obohatilo vystúpenie spevokolu Pútnik z CZ ECAV na Slovensku Obišovce a žiaci ZUŠ I. Ballu z Dolného Kubína.

Ordinovaní boli nasledujúci kapláni a kaplánky:
Marta Bencúrová, Eva Guldanová, Jana Kováčiková, Peter Székely a Ján Tóth.

Všetkým ordinovaným srdečne blahoželáme a prajeme im pre ich náročnú službu na Pánovej vinici hojnosť Božieho požehnania.


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok