ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Vyhlásenie ERC v SR k občanom Slovenska
24.1.2013 - www.ecav.sk

Na ekumenických službách Božích 20. januára 2013 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze odznelo Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví k občanom Slovenska.

Vážené kresťanské zhromaždenie, vážení televízni diváci, milí spoluobčania, sestry a bratia!

Vždy, keď sa dožijeme Nového roku, možno aj s určitým napätím kráčame do novej budúcnosti, novej etapy času, do ďalšieho obdobia Božej milosti, ktoré je nám opäť darované. Je symbolické, že hneď v prvom mesiaci roka máme možnosť stretávať sa pri modlitbách za jednotu kresťanov, sláviť spoločné služby Božie. Dnes na tému z knihy proroka Micheáša, ktorú pre nás vybrali kresťania v Indii: Čo od nás žiada Boh?

− Čo môže chcieť od nás? Veď Jemu patrí všetko: nebo i zem. – My veriaci nachádzame odpoveď v Božom slove, v Biblii. Cez svoj zákon, prorokov, evanjelistov, apoštolov nám Pán Boh vždy znova pripomína, že viac ako naše náboženské tradície a bohoslužobné formy znamená v Jeho očiach úprimnosť našej viery, láska k Bohu a blížnym, k sebe navzájom bez rozdielu vierovyznaní. Pán Boh ako milujúci Otec chce, aby sme boli svorní, aby sme s Ním chodili každý deň, všade. Aby sme si stále uvedomovali, že nás vidí a počuje, že je tu pre nás. Chce nás viesť a pomáhať nám.

− Pán Boh je tu pre všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia, veku, konfesie, národnosti, či farby pleti. Chce, aby sme odstránili strach a predsudky, ktoré nás rozdeľujú, aby sme sa vzdali rodovej či národnostnej nenávisti, aby sme si navzájom vykročili v ústrety v mene Božej lásky. Ak našou motiváciou nie je viera, môže ňou byť zákon v srdci, svedomie. Aj cez ne môžeme túžiť po víťazstve dobra. Veď ubližujeme sami sebe, ak si nevážime hodnoty zdedené po predkoch. Preto často strácame vzájomnú lásku, čestnosť, spolupatričnosť, ochotu pomáhať si a spolupracovať, pohostinnosť, záujem o pravdu a spravodlivosť, vzájomnú úctu, zodpovednosť za jednotlivca, spoločnosť a budúcnosť...

Nositeľmi týchto hodnôt boli alebo aj sú naši rodičia a prarodičia. Uvedomujeme si to? Ctíme si ich dostatočne? Máme záujem o ich múdrosť? Vo svätom Písme čítame: „Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj matkino poučenie, lebo oni sú pôvabným vencom na tvojej hlave a náhrdelníkom na tvojom krku.“

Minulý rok bol Rokom aktívneho starnutia a medzi generačnej solidarity. Budeme v tomto roku užívať jeho dobré ovocie? Zmenilo sa niečo alebo neznamenal pre našu spoločnosť nič?

Rok 2013 je Rokom sv. Cyrila a Metoda, pripomenieme si 1150. výročie ich príchodu do Veľkomoravskej ríše. Venujme svoju pozornosť hodnotám, ktoré nám priniesli. Nebola to iba historická udalosť, iba začiatok staroslovienskej literatúry, bol to začiatok novej duchovnej kultúry nášho národa, z ktorej čerpáme hodnoty pre život podnes.

Dajme sa Pánu Bohu viesť do Jeho kráľovstva po ceste, ktorú nám ich prostredníctvom vytýčil On sám!

Ekumenická rada cirkví v SR


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok