ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Z 11. valného zhromaždenia Ekumenickej rady cirkví v SR
24.3.2013 - www.ecav.sk

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 18. marca 2013 konalo 11. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré je zvolávané každé dva roky. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) viedol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR, spolu s podpredsedom ERC v SR László Fazekasom, biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR. Otváracia pobožnosť sa konala v modlitebni GBÚ ECAV, kde slovom Božím poslúžil predseda ERC v SR Miloš Klátik a modlitbou podpredseda ERC v SR László Fazekas.

K tohtoročnej hlavnej téme VZ odzneli dve prednášky o význame solúnskych bratov pre našu súčasnosť: predniesli ich prof. Igor Kiss a prof. Ján Šafin, dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Jedným z bodov programu VZ bola správa o činnosti a hospodárení ERC v SR, ktorú predniesol generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala. Ďalším bodom programu boli voľby predsedníctva a členov revíznej komisie ERC v SR. Kandidáti do predsedníctva v krátkosti predstavili svoju víziu ďalšieho smerovania ERC v SR. Za predsedu ERC v SR bol opäť zvolený generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a za podpredsedu biskup RKC v SR László Fazekas. Do revíznej komisie boli zvolení Radoslav Grega z ECAV, Štefan Markuš z Cirkvi bratskej a Vojtech Sirkovský z Evanjelickej cirkvi metodistickej.

Na VZ sa zúčastnili zástupcovia cirkví s riadnym členstvom v ERC (2 delegáti) a zástupcovia pozorovateľských cirkví (1 delegát), členovia jednotlivých komisií ERC i zástupcovia spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí mali možnosť v krátkosti predstaviť svoju činnosť. Na VZ boli prítomní aj pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR a zástupcovia Evanjelickej diakonie. Pozvanie prijal riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Valné zhromaždenie ERC v SR bolo ukončené spoločnou modlitbou.

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR 

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok