ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008. Prevzaté z www.ecav.sk

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14

Po roku opäť svätíme Vianoce, keď si my kresťania pripomíname radostnú udalosť: narodenie Božieho Syna. On je Ten, ktorý prináša pokoj do nášho života - osobného i spoločenského.

35S Jeho pomocou sme mohli aj tento rok uskutočniť významné podujatia v rámci našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Bolo to Stretnutie kresťanov šiestich národov Európy v Bratislave, ale aj v rámci seniorátov sa uskutočnilo množstvo významných aktivít. Cieľom všetkých týchto podujatí bolo priniesť a priblížiť evanjelium Pána Ježiša Krista, poukázať na Jeho význam v živote človeka. Aj v budúcnosti chceme pripravovať stretnutia, ktoré by povzbudili našich evanjelikov vo viere v Trojjediného Pána Boha i vo vzájomnej spolupatričnosti.

Z Kristovho narodenia nám ako vianočná zvesť zaznievajú slová: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (L 2, 14) Táto výzva úzko súvisí so slovami z Listu Rímskym (12, 18 ): Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Poslom pokoja sa stáva ten, kto Ježiša Krista naozaj prijal, ale nielen pre seba, ale aj pre iných. Poslami pokoja sa stávame správnym počúvaním zvesti evanjelia a vnášaním ducha lásky, dobra, pokoja do svojho okolia. Poslovia pokoja nemôžu mlčať, ale musia svedčiť. Cirkev, ktorá by nesvedčila, by nebola pravou cirkvou. Nielen počas Vianoc, ale aj inokedy sme v nebezpečenstve, že pokoj chápeme len ako nejaké vnútorné uspokojenie. To však nestačí.

Isteže je nesmiernym darom pokoj, ktorý prichádza zo zvesti: Narodil sa vám Spasiteľ. Znamená upokojenie duše, srdca rozorvaného a ničeného hriechom, slabosťami aj bezmocnosťou na ceste za spasením. Nemusíme byť znepokojení, či budeme spasení, lebo Spasiteľ sa nám narodil a Jeho príchod prináša dokonalý vnútorný pokoj. Ten vnútorný pokoj, pokoj, ktorý svet nikdy nemôže dať, chce Pán darovať a dáva aj tým, ktorí by podľa nášho ľudského hodnotenia mali dôvod byť plní nepokoja, napr. pri ťažkej chorobe, životných sklamaniach, pri rozlúčke s človekom, ktorý im bol veľmi blízky, alebo aj pri strate zamestnania a sociálnej istoty... Do ťažkých a zložitých situácií prichádza Knieža pokoja a chce človeku darovať svoj pokoj. Pokoj, ktorý prebúdza k novému činorodému mysleniu a konaniu, pokoj, ktorý nedovolí človeku rezignovať alebo si zúfať.

Lenže celá vianočná zvesť pokoja sa nemôže naplniť len v upokojení seba samého. Vianočné upokojenie nastupuje v plnej miere iba u tých, ktorí prijímajú pokoj nielen pre seba, ale ho v plnom rozsahu želajú, ba priam umožňujú aj iným. Kresťania na celom svete sa majú snažiť o šírenie pokoja. Vianoce nám zvestujú, že Boh, ktorý sa v Kristovi stal človekom, je s nami zmierený, preto je medzi Ním a nami pokoj. Z toho vyplýva, že má byť pokoj a zmierenie aj medzi ľuďmi. O takýto pokoj prosme v modlitbách, snažme sa oň vo svojich rodinách, v našich cirkevných zboroch, v cirkvi, na pracoviskách i v spolužití s príslušníkmi iných národov a národností. Narodené betlehemské Dieťa je Kniežaťom pokoja, preto len Ono môže priniesť pokoj na túto zem. Narodený Spasiteľ prináša na zem ... pokoj ľuďom dobrej vôle...

Ďakujme Pánu Bohu za tento čin, pripojme sa ku kresťanom, ktorí sa tešia z narodenia betlehemského Dieťaťa prinášajúceho spásu a pravý pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Nech aj z našich úst znejú piesne oslavy a chvály Hospodinovi. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Prijmime túto vianočnú zvesť srdcom naplneným radosťou, srdcom hľadajúcim Pána, srdcom snažiacim sa v láske a v pokoji nažívať s každým človekom i v nastávajúcom roku 2009.

V bratskej láske Vás, Vaše rodiny a cirkevný zbor pozdravujú:

Miloš Klátik - generálny biskup, Milan Krivda - biskup ZD, Slavomír Sabol - biskup VD
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok