ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pamiatka reformácie
31.10.2016 - http://www.ecav.sk

Evanjelickí kresťania každoročne svätia sviatok Pamiatky reformácie v pamätný deň verejného vystúpenia Dr. Martina Luthera. Stalo sa tak 31. októbra 1517, keď Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a proti bludom v cirkvi.

Už pred Lutherom sa o nápravu v cirkvi snažili vo Francúzsku Peter Vald, v Anglicku John Wicklif, v Čechách Ján Hus a v Taliansku Jeroným Savonarola, známi ako predchodcovia reformácie. Ich hlasy však boli umlčané a ich snahy Rím násilne potlačil.

Lutherove výpovede sa však veľmi rýchlo rozšírili po Nemecku aj po celej Európe, a tak už nebolo možné reformačné hnutie zastaviť. Ono bolo Božím dielom, ktorým pán Ježiš Kristus si postavil cirkev „slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony” ( Ef 5, 27).

Aké sú hlavné reformačné zásady?

Prameňom viery a pravidlom života je slovo Božie obsiahnuté v Písme svätom, ospravedlnenie hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, prijímanie Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a materinská reč na službách Božích. Niektoré z týchto zásad prenikajú aj do oblasti mimo evanjelických cirkví.

V našej cirkvi sa na pamiatku reformácie používajú v liturgii ako epištolický text G 5, 1 – 6, ako evanjelium J 8, 31 – 36 a 46. žalm, na základe ktorého Martin Luther zložil našu evanjelickú hymnu Hrad prepevný (ES 263). V Evanjelickom spevníku máme medzi piesňami o cirkvi aj dve piesne určené na Pamiatku reformácie (ES 274 a 275). Chrámové rúcho býva červené. Vo viacerých cirkevných zboroch sa v tento deň prisluhuje sviatosť Večere Pánovej.

Reformácia neznamená založenie novej cirkvi, ale očistenie a obnovenie cirkvi „na základe apoštolov a prorokov, pritom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavania príslušne pospájané rastie v chrám svätý v Pánu” (Ef 2, 20 – 21).

Ján Lacko

Viac: tu

http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok