ECAV Ružomberok
Konfirmácia
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Konfirmácia - otázky konfirmačnej prípravy

(základná učebnica: Brána viery otvorená – autor: B. Pleijel; vydal: Tranoscius Liptovský Mikuláš 1992)

stiahnite si otázky spolu s odpoveďami vo formáte .doc (komprim. do formátu .zip, 34 kB)

Hlavné témy

KRESŤAN VERÍ: PÁN BOH JE MOJÍM TVORCOM A DOBRÝM NEBESKÝM OTCOM

1. Aký veľký poklad mám ako kresťan?
(Mám vieru, že Pán Boh je Ten, kto drží a nesie môj život. Preto si nemusím zúfať, keď prídu ťažké chvíle. Keď prídu radostné dni, ďakujem za ne Pánu Bohu. On ma má rád a veľmi Mu na mne záleží.)

2. Prečo sa nazývam kresťanom?
(I. Lebo ma Pán Boh v krste učinil svojím dieťaťom. II. Lebo žijem v cirkvi, ktorá je rodinou Božích detí. III. Lebo sa nezaobídem bez Pána Ježiša.)

3. Čo znamená, keď ako kresťan hovorím, že verím v Boha?
(I. Som presvedčený, že Pán Boh existuje. II. Dôverujem, že Pán Boh má pravdu a vždy mi chce dobre.)

4. S čím by sa viera nemala zamieňať?
(S púhym naučením sa odpovedí na konfirmačné otázky, alebo iba s vonkajšou príslušnosťou k cirkvi a účasťou na cirkevných podujatiach. Hoci aj toto všetko k viere patrí a nehodno to zanedbávať.)

5. Čo teda viera predovšetkým je?
(Viera je predovšetkým vzťah lásky, dôvery, a poslušnosti k Pánu Bohu.)

6. V akého Boha verí kresťan?
(V Boha Otca – teda v Boha, ktorý nám nie je cudzí a stále na nás myslí, hoci my na Neho často zabúdame.)

7. V ktorej modlitbe to vyjadruje?
(V modlitbe Otčenáš – modlitbe Pánovej.)

8. Ako znie modlitba Otčenáš?
(Nájdeš ju v Mt 6,9-13; tiež v Ev. spevníku – vzadu na vnútornej strane obálky.)

9. Ktoré obrazy - prirovnania sa používajú v Biblii pre nebo?
(Veľká hostina - svadba – znázorňujú radosť; mesto s ulicami zo zlata – znázorňuje veľkú cenu a nádheru.)

10. Čo je to kráľovstvo nebeské?
(Stav, ktorý panuje tam, kde vládne /kraľuje/ Pán Boh.)

11. Kto sú anjeli?
(Boží poslovia, ktorí slúžia Pánu Bohu, poslúchajú a chvália Ho.)

12. Čo nás učia o stvorení prírodné vedy?
(Ako a kedy vznikol svet.)

13. Čo nás učí o stvorení Biblia?
(Kto nám dal život a prečo žijeme.)

14. Kto nám dal život?
(Za vznikom sveta i nášho života stál Pán Boh.)

15. Čím Pán Boh stvoril tento svet?
(Svojím mocným slovom.)

16. Čo znamená, že človek je stvorený na obraz Boží?
(Má odzrkadľovať Božiu lásku, Božiu múdrosť, Boží charakter.)

17. Čo znamená, že človek má nad zemou panovať?
(Má ju opatrovať, ako Bohom vyvolený správca.)

18. Ako človek uverí?
(Tak, že sa odváži skúsiť to s Ježišom, že bude o Ňom čítať, počúvať a odváži sa konať, čo nám Pán Ježiš káže.)

19. Kde sa o Ježišovi dočítam, kde sa dozviem čo nám Pán Ježiš káže konať?
(V Biblii.)

BIBLIA

20. Čím je pre evanjelikov Biblia - Písmo Sväté?
(Prameňom viery a pravidlom života.)

21. Čo to konkrétne znamená, že Biblia nám je prameňom viery a pravidlom života?
(Znamená to, že to, čomu veríme a to, ako žijeme, má byť v súlade s Bibliou.)

22. Prečo hľadáme návod na to ako správne veriť a správne žiť práve v Biblii?
(Lebo veríme, skrze Bibliu k nám hovorí sám Pán Boh a čo je v nej napísané, nám na poučenie bolo napísané–Rímskym 15,4. Viď. aj 2Tim 3,15n.)

23. Kto napísal Bibliu?
(Pod vedením Ducha Svätého ju napísalo - v priebehu asi 1 500 rokov - približne 40 rôznych Božích ľudí – 2. Petra 1,21.)

24. Na čo nemám zabúdať, keď beriem Bibliu do rúk?
(Na to, že čítať ju nie je náboženská povinnosť, ani zbožný záslužný skutok, za ktorý by ma Pán Boh odmenil.)

25. Prečo teda mám Bibliu čítať?
(Aby som spoznával pravdu o Pánu Bohu aj o sebe samom a nachádzal Božiu vôľu pre môj život.)

26. S čím mám spájať čítanie Biblie?
(S modlitbou, aby mi dal Pán Boh porozumieť tomu, čo budem čítať. A po prečítaní sa pomodlím, aby mi dal silu podľa prečítaného aj žiť.)

27. Ako si čítať Bibliu?
(Pozorne si prečítam /i viackrát/ určitý text z Biblie. Pýtam sa: čo som sa naučil o Pánu Bohu, o sebe, o mojom blížnom? Čo sa odo mňa žiada? – Aké napomenutie mám poslúchnuť? Aké zasľúbenie je tu pre mňa? - Viď aj učebnica - s. 173 dole)

28. Kedy mám čítať Bibliu?
(Pravidelne, každý deň. Najlepšie hneď ráno - Božie slovo mi môže byť usmernením pre nový deň. Ak to nie je možné ráno, potom si nájdem taký čas, kedy som ešte svieži.)

29. Stačí mi Bibliu prečítať len raz v živote?
(Bibliu nemožno nikdy dočítať. Ona nás oslovuje vždy nanovo. Kto prestane Bibliu čítať, ochudobňuje sám seba.)

30. Aký úsek z Biblie si mám denne prečítať?
(Radšej kratší, ale čítam dôsledne. Nie je dôležité z Biblie za deň veľa prečítať, ale skôr veľa z nej vyčítať.)

31. Čo presne znamená slovo Biblia?
(Je to grécke slovo a znamená knihy.)

32. Koľko častí má Biblia a aké? - V akých jazykoch boli pôvodne napísané?
(Dve časti: Starú zmluvu /SZ/ a Novú zmluvu /NZ/. SZ bola pôvodne napísaná hebrejsky a aramejsky; NZ bola pôvodne napísaná grécky.)

33. Kedy bola Biblia napísaná?
(SZ bola napísaná pred narodením Pána Ježiša Krista, NZ po narodení Pána Ježiša Krista.)

34. Koľko kníh je v Biblii, ako sa delia podľa obsahu?
(66 , z toho v SZ 39 a v NZ 27. Podľa obsahu sa delia na knihy historické, vyučujúce, prorocké.)

35. Vymenuj v poradí - v akom sú v Biblii - historické knihy Starej zmluvy
(5 Kníh Mojžišových, Kniha Józuova, Sudcovia, Rút, 2 Knihy Samuelove, 2 Knihy kráľov, 2 Knihy kronické, Ezdráš, Nehemiáš, Ester.)

36. Vymenuj v poradí – v akom sú v Biblii - vyučujúce knihy SZ
(Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Veľpieseň.)

37. Vymenuj v poradí – v akom sú v Biblii - prorocké knihy SZ
(Izaiáš, Jeremiáš, Žalospevy, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš.)

38. Vymenuj v poradí – v akom sú v Biblii - historické knihy Novej zmluvy
(Evanjelium podľa: Matúša, Marka, Lukáša, Jána, Skutky apoštolov.)

39. Vymenuj v poradí – v akom sú v Biblii - vyučujúce knihy NZ
(List Rímskym, Dva listy Korintským, List Galatským, Efezským, Filipským, Kolosenským, Dva listy Tesalonickým, Dva listy Timoteovi, List Títovi, Filemonovi, Židom, Jakuba, Dva listy Petra, Tri listy Jána, List Júdov.)

40. Ktorá je prorocká kniha NZ?
(Zjavenie Jána.)

41. Ktoré preklady Biblie sa u nás najčastejšie používajú?
(Slovenský evanjelický preklad; Roháčkov preklad; slovenský ekumenický preklad NZ; česká Bible Kralická.)

42. O čom hovoria knihy SZ?
(Historické: o stvorení sveta, o hriechu, o dejinách Božieho ľudu izraelského, jeho kráľoch, o zajatí a návrate z neho; Vyučujúce: o tom ako sa máme modliť a múdro-bohabojne žiť; Prorocké: o Božích posolstvách Izraelu i celému svetu, predpovedajú aj príchod Krista /Mesiáša/.)

43. O čom hovoria knihy NZ?
(Historické: o živote a diele Pána Ježiša Krista, o vzniku kresťanskej cirkvi, o pôsobení apoštolov; Vyučujúce: o kresťanskom učení – vierouke a etike; Prorocká: o Božích plánoch v dejinách spásy.)

ZÁKON, EVANJELIUM

44. Ako vyjadruje Biblia Božiu vôľu?
(Skrze zákon a evanjelium.)

45. Čo hovorí Boh skrze zákon?
(Hovorí o tom, čo od nás očakáva a žiada.)

46. Čo hovorí Boh skrze evanjelium?
(Hovorí o tom, čo nám dáva.)

47. Čo je Boží zákon?
(Sú to Božie pravidlá pre náš život.)

48. Ako znie suma zákona – veľké prikázanie lásky (dve malé srdcia)?
(Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Milovať budeš blížneho ako seba samého – Ev. Marka 12,30-31.)

49. Ako znie suma evanjelia – malá Biblia – (veľké srdce)?
(Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho – Ev. Jána 3,16)

VYZNANIE VIERY

50. Kde je zhrnutý obsah kresťanskej viery?
(Vo vyznaní viery – Viere všeobecnej kresťanskej.)

51. Ako znie Viera všeobecná kresťanská?
(Nájdeš ju v Ev. spevníku – vpredu na vnútornej strane obálky.)

52. Na koľko článkov sa delí vyznanie viery a o čom tieto články hovoria?
(Na tri. Prvý: o Bohu Otcovi a stvorení. Druhý: o Bohu Synovi a vykúpení. Tretí: o Bohu Duchu Svätom a posvätení.)

53. V koho teda veríme podľa Viery všeobecnej kresťanskej
(V trojjediného Pána Boha.)

54. Čo znamená, že Pán Boh je trojjediný?
(Znamená to, že sa nám dal poznať ako Otec, Syn a Duch Svätý.)

55. Ako znie Lutherovo vysvetlenie 2. článku Viery všeobecnej kresťanskej?
(Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh pred vekmi Otcom splodený a pravý človek z Márie Panny narodený je mojím Pánom, ktorý mňa, zatrateného a zlorečeného človeka vykúpil, prisvojil si, oslobodil od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej; nie zlatom ani striebrom, ale svojou svätou a predrahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou; aby som bol Jeho vlastným a žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti, nevinnosti a blaženosti; tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kraľuje naveky. To je iste verná pravda!)

56. Možno dokázať, že Boh existuje?
(Nie, lebo Pán Boh je taký veľký, že Ho nijaký dôkaz neobsiahne.)

57. Kto podľa Biblie vraví, že niet Boha?
(Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha! – Žalm 53,.)

58. Aké falošné predstavy majú ľudia o Bohu?
(vysvetli podľa bodu 3 v učebnici na str. 23 a 24.)

DESAŤ BOŽICH PRIKÁZANÍ

59. Kde je zhrnutý Boží zákon – čo je jeho jadrom?
(10 Božích prikázaní.)

60. Komu a kde dal Pán Boh Desať Božích prikázaní?
(Božiemu ľudu - prostredníctvom Mojžiša - na vrchu Sinaj.)

61. Vymenuj 10 Božích prikázaní
(Nájdeš ich v Ev. spevníku – vpredu na vnútornej strane obálky.)

62. Aké sú tri úlohy zákona?
(Chráni nás /zábradlie/, odhaľuje nás /zrkadlo/, vedie nás k Ježišovi /smerovník/.)

63. Čo chránia prvé tri prikázania, čo ostatných sedem?
(Prvé tri chránia náš vzťah k Pánu Bohu. Ostatných sedem chráni náš vzťah k blížnym.)

64. Čo vidím, keď sa postavím pred zrkadlo zákona?
(Svoj hriech.)

65. Čo mám robiť so svojím hriechom?
(Oľutovať ho a vyznať ho Pánovi Ježišovi.)

66. Čo urobí Ježiš s mojím hriechom, ak ho úprimne vyznám?
(Odpustí mi ho – Ján 1,29; 1. Jánov 1,9)

67. Ako znie vysvetlenie 1-vého Božieho prikázania?
(Máme sa Pána Boha nadovšetko báť, Jeho milovať a len v Neho samého dúfať.)

68. Čo znamená, že sa máme Pána Boha báť?
(Že sa Ho máme báť zarmútiť- sklamať.)

69. Ktorí falošní bohovia a iné moci nás chcú odvrátiť od Boha?
(Veci a predmety, iní ľudia, povery, moje vlastné ja.)

70. Aké je meno Pána, tvojho Boha?
(Otec, Ježiš Kristus, Duch Svätý, Pán.)

71. Na čo nám Pán Boh dal poznať svoje meno?
(Aby sme sa na Neho mohli vždy s dôverou obrátiť, rozprávať sa s Ním – modliť sa.)

72. Ako človek zneužíva Božie meno?
(Tak, že Božie meno nepoužíva vôbec – nemodlí sa. Zneužitím je tiež ľahkovážna - bezmyšlienkovitá reč, kliatby, falošné prisahanie, falošné učenie – prekrúcanie Božieho slova, neplnenie sľubov, ktoré sme Pánu Bohu dali.)

73. Čo je nedeľa? Aký deň?
(Deň odpočinku. Deň Ježišovho vzkriesenia – deň Pánov. Deň, kedy bol zoslaný Duch Svätý. Deň služieb Božích.)

74. Prečo my kresťania svätíme nedeľu a nie sobotu?
(Lebo v nedeľu vstal Ježiš z mŕtvych a my na službách Božích za to oslavujeme Pána Boha. Nedeľu svätili už prví kresťania–1. Korintským 16,2.)

75. Je povinnosťou evanjelika ísť do kostola - najmä v nedeľu?
(Je to viac ako povinnosť. Ide predovšetkým o veľkú možnosť počuť Božie slovo a byť v spoločenstve bratov a sestier.)

76. Je hriechom neísť do kostola – na služby Božie?
(Ak tam nejdem z ľahostajnosti, pohodlnosti, z nedostatočnej lásky a úcty k Pánu Bohu, ak uprednostňujem svoje veci pred Božími - je to hriech.)

77. Prečo mám ísť (do kostola) na služby Božie?
(Navonok tým vyznávam svoju vieru pred druhými ľuďmi a tiež preto, aby som načerpal silu pre život, ktorý je milý Pánu Bohu, tiež aby som posilnil vieru iných.)

78. Kto je môj blížny?
(Úplne každý človek.)

79. Ako mám zaobchádzať so svojím blížnym?
(Milovať ho ako seba samého.)

80. Ako by si inak vysvetlil slovo: milovať?
(Mať rád. Rozumieť niekomu. Urobiť pre niekoho niečo. Vžiť sa do položenia druhého. Pomôcť druhým, aby cítili, že niečo znamenajú.)

81. Ako znie zlaté pravidlo?
(Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy. – Ev. Matúša 7,12.)

82. Napríklad v ktorých podobenstvách zdôrazňuje Pán Ježiš lásku k blížnemu?
(O milosrdnom Samaritánovi – Ev. Lukáša 10, 25-37, O poslednom súde – Ev. Matúša 25,31-46.)

83. Čo dostali tvoji rodičia od Pána Boha?
(Dôveru, aby sa o mňa postarali.)

84. Aké chyby robia deti vo vzťahu k rodičom?
(Pohŕdajú svojimi rodičmi, podceňujú ich názory.)

85. Aké chyby robia rodičia vo vzťahu k deťom?
(Dráždia svoje deti. Tiež je chybou, že neraz im síce dajú mnoho pre časnosť, ale zabúdajú ich pripraviť pre večnosť.)

86. Možno si ctiť rodičov, ktorí sa k nezaslúžia úctu?
(Neexistujú dokonalí rodičia a aj rodičia potrebujú odpustenie. Máme sa za rodičov modliť a stáť pri nich v ich zlyhaniach, ako aj oni stáli pri nás v našich slabostiach.)

87. Ako môže človek usmrtiť, bez toho aby zabil?
(Chladným pohľadom, zlým slovom. Tiež tým, keď druhého v mysli odsúdime alebo si pred ním zavrieme svoje srdce.)

88. Akú hodnotu má ešte nenarodené dieťa?
(Takú, ako narodený človek. Život začína okamihom oplodnenia. Ukončiť tehotenstvo znamená vyhasiť tento život.)

89. Akú hodnotu má ťažko chorý človek?
(Život je Božím darom. Nikto z ľudí nemá právo rozhodovať, kedy má život druhého skončiť. Každý – aj vlastný život si máme vážiť.)

90. Čo je manželstvo?
(Trojitá úloha?: Úloha od Boha; úloha pre muža a ženu; úloha na celý život.)

91. Je sex hriechom?
(Nie je vzácnym Božím darom pre manželstvo. Mimo manželstva je zneužitý. Ako je ohnisko miestom pre oheň, aj manželstvo je miestom pre sexualitu.)

92. Čo je potrebné, aby človek mohol sexuálne žiť s iným človekom?
(Láska + vernosť + sobáš = manželstvo.)

93. Čo predovšetkým sa manželia musia učiť?
(Trpezlivo si odpúšťať a hľadať prospech toho druhého.)

94. Na čo by mal mladý evanjelik pamätať pri zoznamovaní sa so životným partnerom?
(Na to, aby mohol so svojím životným partnerom tvoriť aj duchovnú jednotu, mohli sa spolu modliť, chodievať spoločne na služby Božie a ak im Pán Boh požehná deti – vychovávať ich vo viere v Neho.)

95. Čo je preto už v skorej mladosti dôležité?
(Modliť sa za svojho budúceho manžela/manželku, lebo to najlepšie vie darovať len Pán Boh.)

96. Kto je ozajstným vlastníkom tvojho majetku?
(Pán Boh – Hospodinova je zem i čo ju naplňuje: Žalm 24, 1.)

97. Čo všetko vyjadruje slovo: kradnúť?
(Krádež, podvod, nedbalosť, falošné daňové priznanie, ponižovanie, ničenie, vykorisťovanie – viď. učebnica s. 94-95.)

98. Čo má robiť človek, ktorý kradol?
(Ten čo kradol, nech viacej nekradne, radšej nech pracuje, a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu – Efezským 4,28.)

99. Ako môžu slová ublížiť môjmu blížnemu?
(Môžu ho ohovoriť, zradiť, tvrdiť o ňom nepravdu, šíriť o ňom zlú povesť, ponížiť ho.)

100. S čím súvisí to, čo hovoria moje ústa?
(S tým čo napĺňa moje vnútro – Z plnosti srdca hovoria ústa – Ev. Matúša 12,34.)

101. Kde sa začína väčšina svetových problémov?
(V našom srdci – Zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania – Ev. Matúša 15,19.)

102. Stačí, ak sa budem snažiť žiť podľa Božích prikázaní?
(Nie, lebo prikázania síce chránia môjho blížneho, ale zároveň mi odhaľujú, ako veľa zla je v mojom vnútri. Preto POTREBUJEM SPOZNAŤ JEŽIŠA, ktorý ma môže zachrániť od všetkého zlého. Zákon vedie k Ježišovi.)

JEŽIŠ – PÁN A SPASITEĽ MÔJ I CELÉHO SVETA

103. Čo je mojím jediným potešením v živote i v smrti?
(Mojím jediným potešením v živote i v smrti je, že nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.)

104. Kto je Ježiš Kristus – čo o Ňom vyznávam?
(Je Božím Synom, Spasiteľom sveta - aj mojím Spasiteľom a Pánom, pravým Boh a pravým človekom.)

105. Čo vieme o Ježišovom detstve?
(Narodil sa niekedy v rokoch 7-4 pred Kristom – za panovania cisára Augusta. Ježiš sa narodil v meste Betlehem. Jeho rodičmi boli Pán Boh a Panna Mária. Máriin neskorší manžel – Ježišov vychovávateľ - sa volal Jozef. Skoro po Ježišovom narodení sa museli Mária, Jozef s malým Ježišom ukryť v Egypte, aby dieťatko uchránili pred zlobou kráľa Herodesa. Ježiš mal 4 bratov a aspoň 2 - možno aj viac – sestier /Ev. Matúša 13,55/. Vyrastal v Nazarete, Jeho rodným jazykom bola aramejčina. Ovládal aj hebrejčinu. – viď. učebnica s. 108.)

106. Čo vieš o Palestíne - krajine, kde sa Ježiš narodil?
(Mala tri časti: Galileu, Samáriu a Judeu. Nebola slobodnou krajinou – bola pod nadvládou Rímskej ríše. Obyvatelia Palestíny /dnešného Izraela/ boli Židia. Zamestnaní boli prevažne ako roľníci, pastieri, rybári, statkári, obchodníci, remeselníci. Ich posvätná zbierka kníh - /Stará zmluva/ obsahovala 248 príkazov a 365 zákazov.)

107. Čím bol Pán Ježiš pred tým, než začal verejne účinkovať?
(Tesárom – ako Jeho vychovávateľ Jozef.)

108. Aký je rozdiel medzi chrámom a synagógami?
(Chrám bol v Ježišovej krajine len jeden – v Jeruzaleme. Prinášali sa v ňom obete. Bol centrom náboženského života Židov počas veľkých sviatkov. Synagógy boli menšie bohoslužobné miestnosti - boli zároveň aj školami a bolo ich mnoho v celej krajine.)

109. Ktoré náboženské strany jestvovali v Palestíne?
(Farizeji, sadukaji a zelóti.)

110. Čo znamená meno Ježiš?
(Pán vyslobodzuje – Hospodin je spása.)

111. Čo znamená titul Kristus?
(Pomazaný – hebrejsky: Mesiáš. V Izraeli pomazávali kráľov, kňazov a prorokov.)

112. Prečo je Ježiš nazývaný Kristom?
(Lebo On je Záchrancom sveta, ktorého Pán Boh zasľúbil a poslal.)

113. Ako Ježiš nazýva sám seba?
(Syn človeka.)

114. Kto a kde pokrstil Ježiša?
(Ján Krstiteľ v rieke Jordán.)

115. Kedy začal Ježiš verejne pôsobiť?
(Po svojom krste – asi ako 30-ročný.)

116. Čo to znamená, že Ježiš je pravý Boh?
(V Ňom si sám Boh vyhľadal cestu k nám. Má moc Božiu, vie a môže nám pomôcť.)

117. Čo je to inkarnácia?
(Vtelenie. Pán Boh k nám prišiel v ľudskom tele Ježiša Nazaretského.)

118. Čo to znamená, že Ježiš je pravý človek?
(Že bol podobný nám ľuďom okrem hriechu; rozumie nám, pozná naše starosti a chce nám pomôcť.)

119. Pán Ježiš je silnejší ako diabol. Kedy to mocne ukázal?
(Keď obstál v diablovom pokúšaní.)

120. Ako diabol pokúšal Ježiša?
(Bolo to pokušenie tela /mal premeniť kamene na chlieb/; pokušenie slávy - popularity /mal zoskočiť z nástrešia chrámu/; pokušenie moci /mal dostať moc nad svetom, ak sa skloní pred diablom/.)

121. Pán Ježiš je silnejší ako hriech. Kedy to ukázal?
(Keď odpúšťal hriechy - napr. Zacheovi, cudzoložnici, porazenému človeku.)

122. Pán Ježiš je silnejší ako smrť. Kedy to ukázal?
(Keď vzkriesil Lazara, mládenca z Naim a dcéru Jairovu.)

123. Vymenuj ešte niektoré iné divy, ktoré Ježiš vykonal:
(Uzdravil slepého, porazeného, premenil vodu na víno, chodil po mori, utíšil búrku na mori...)

124. Kto boli Ježišovi nepriatelia?
(Najmä farizeji, zákonníci a veľkňazi.)

126. Ako Ježišovi nepriatelia hodnotili Jeho divy?
(Vraveli, že ich koná preto, lebo je s Ním Satan.)

127. Koľko učeníkov mal Ježiš a ako sa volali?
(12: Šimon-Peter; jeho brat Ondrej; Jakub - syn Zebedeov; jeho brat Ján; Filip; Bartolomej; Tomáš; colník Matúš; Jakub – syn Alfeov; Tadeus; Šimon Kanaánsky; Judáš Iškariotský – ktorý Ježiša zradil.)

128. Porozprávaj o udalostiach "Zeleného štvrtku"
(podľa učebnice, s. 126 - Veľkonočná večera, Getsemane, zajatie.)

129. Kto vydal Ježiša na smrť ukrižovaním?
(Pontský Pilát – bol zástupcom Rímskeho cisára v Palestíne.)

130. Vymenuj niektoré zo 7. Ježišových slov na kríži
(OTČE, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. ŽENA, ajhľa tvoj syn, ajhľa, tvoja matka. VERU, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. BOŽE môj, Bože môj, prečo si ma opustil. ŽÍZNIM. DOKONANÉ. OTČE, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.)

131. Kedy zomrel a kde bol Pán Ježiš pochovaný?
(Na Veľký piatok, v hrobe, v ktorom predtým nebol nikto pochovaný.)

132. Čo veríme o smrti Pána Ježiša na kríži?
(Veríme, že Ježiš vzal na seba nespravodlivú a hanebnú smrť na kríži dobrovoľne – z lásky k nám. Odniesol si trest, ktorým sme za naše hriechy mali byť potrestaní my. Veríme, že pre Jeho obeť nám Pán Boh už hriechy nepočíta.)

133. Prečo strážili vojaci Ježišov hrob?
(Lebo veľkňazi a farizeji o to požiadali Piláta. Pamätali si, že Ježiš povedal: Po troch dňoch budem vzkriesený. Báli sa, že by učeníci ukradli Ježišovo telo z hrobu.)

134. Čo veríme o vzkriesení Pána Ježiša z mŕtvych?
(Veríme, že Pán Boh sa priznal k Ježišovmu životu ako k pravému životu, akým má človek žiť: Vzkriesením Ježiša Boh “povedal”: Kto žije ako Ježiš, pri tom ani smrť nebude mať konečné slovo.)

135. Aké divy sa udiali po Ježišovom vzkriesení?
(Chrámová opona sa roztrhla, zemetrasenie, mŕtvi vstávali z hrobov, zatmenie slnka – viď. učebnica s. 131.)

136. Koľko dní sa zjavoval Ježiš svojim učeníkom po svojom vzkriesení?
(40 dní. Na 40-ty deň vstúpil na nebesá.)

137. Čo znamená Ježišovo nanebovstúpenie pre nás?
(Že Ježiš je naším Pánom, ktorý chce vládnuť nášmu životu ako dobrý Kráľ vládne svojmu vlastníctvu.)

138.Kedy príde Pán Ježiš druhýkrát na túto zem?
(O tom dni a hodine nevie nik, iba Otec nebeský – Ev. Marka 13,32.)

139. Čo vyplýva pre nás z toho, že nevieme, kedy bude koniec sveta?
(Nemôžem si povedať, že na vieru mám ešte dosť času. Mám byť stále pripravený na stretnutie sa s Pánom Bohom.)

140. Kto bude žiť po smrti večne?
(Všetci ľudia; rozdiel však bude v tom, že niektorí budú žiť večne v Božej blízkosti /večný život/, kým iní v trvalom odlúčení od Božej lásky /večné zatratenie/.)

141. Čo príde po našej smrti?
(Spravodlivý súd, na ktorom sa budeme Pánovi Ježišovi zodpovedať za to, či naša viera bola činná skrze lásku. Posudzované budú naše myšlienky, slová i skutky.)

142. Kedy začína večný život pre mňa?
(Večný život nezačína až na druhej strane hrobu, ale jestvuje už tu. Prichádza ku mne keď vierou prijímam Ježiša, Jeho slovo a sviatosti.)

DUCH SVÄTÝ; CIRKEV

143. Kedy bol zoslaný Duch Svätý?
(Na sviatok Letníc – v 50. deň po Ježišovom vzkriesení = 10 dní po Jeho vstúpení na nebesá.)

144. Čo sa vtedy v Jeruzaleme udialo?
(Pán Ježiš Kristus založil kresťanskú cirkev.)

145. Čo je cirkev?
(Spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista – spoločenstvo Kristom omilostených hriešnikov.)

146. Čím sa cirkev líši ľudských spolkov?
(Cirkev nevznikla tým, že sa veriaci ľudia združili, aby pestovali náboženstvo. V ľudských spolkoch ľudí spája činnosť. V cirkvi nás spája osoba živého Pána Ježiša – Svätý Duch. Ježiš zasľúbil byť prítomný tam, kde sa dvaja alebo traja zídu v Jeho mene – Ev. Matúša 18,20.)

147. Kto je Hlavou cirkvi?
(Pán Ježiš Kristus – Efezským 4,15-16; Kolosenským 3,19. Podľa Biblie hlavou cirkvi teda nie je pápež, ako to učia rímski katolíci.)

148. Aké je hlavný program cirkvi?
(Privádzať ľudí k povedomej viere v Pána Ježiša – aby žili ako Jeho nasledovníci.)

149. Kde o tomto programe Pán Ježiš hovorí?
(Vo svojom misijnom príkaze – Ev. Matúša 28,18-20.)

150. Ako znie Ježišov misijný príkaz? (Sú to zároveň aj slová ustanovenia Krstu Svätého)
(Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.)

151. Čo má byť zjavné v živote každého kresťana?
(Ovocie Ducha Svätého.)

152. Vymenuj ovocie Ducha Svätého
(Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť – Galatským 5,22.)

153. Vymenuj niektoré dary Ducha Svätého
(Dar vyučovania, dar služby, dar viery, dar prorokovania, dar uzdravovania, dar rozlišovania duchov... viď. učebnica s. 172)

154. Načo nám Duch Svätý dáva svoje dary?
(Aby sme nimi poslúžili blížnym a tak oslávili Pána Ježiša.)

155. Čo znamená v biblickom zmysle slovo svätý?
(Nie bezhriešny, ale oddelený pre Pána Boha.)

156. Ako rozumieť tomu, že cirkev je svätá?
(Nie tak, že sú v nej dokonalí ľudia bez hriechu. Cirkev je svätá v tom, že je oddelená pre Pána Ježiša. Ak od Neho zblúdime a dáme prednosť vlastným plánom, môže sa stať, že ponesieme meno kresťan /=Kristov/ nadarmo.)

SVIATOSTI

157. Aké prostriedky milosti v cirkvi pôsobia?
(Slovo Božie a sviatosti.)

158. Čo sú to sviatosti?
(Sviatosť je Boží mocný čin, ktorý má tieto znaky: I. Ustanovil ho Pán Ježiš. II. Má viditeľné (hmotné) znamenie, pod spôsobom ktorého nám Pán Boh dáva neviditeľnú milosť). III. Má Ježišovo zasľúbenie - súvisiace s odpustením a večnosťou.)

159. Ktoré sviatosti ustanovil Pán Ježiš Kristus?
(Večeru Pánovu a Krst Svätý. Pri Večeri Pánovej /VP/ sú viditeľnými znakmi víno a chlieb, pri Krste voda.)

160. O koľkých sviatostiach učí rímsko-katolícka cirkev?
(O 7.: Krst, Večera Pánova /Eucharistia/, birmovanie, spoveď, stav kňazský, stav manželský a posledné pomazanie)

161. V čom zotrvávali prví kresťania? - vysvetli to pomocou prstov na ruke
(viď. učebnica s. 163. a 164 dole: Boli pokrstení, zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.)

162. Ako sa správne pozerať na krst?
(Krst nie je iba úkon vykonaný v priebehu niekoľkých minút, ale program na celý život. Je to veľký dar, ktorý môžeme premrhať, alebo ho používať.)

163. Aké je zasľúbenie krstu?
("Kto verí a je pokrstený, bude spasený, ale ten kto neverí, bude odsúdený".)

164. Aký je význam krstu?
(Spasenie, ktoré Ježiš získal celému svetu na Golgote, sa dostalo i mne osobne, keď som bol pokrstený v meno trojjediného Pána Boha.)

165. Môže sa krst opakovať?
(Nie. Biblia hovorí: "Jeden Pán, jedna viera jeden krst” – Efezským 4,5.)

166. Prečo krstíme už nemluvniatka?
(Lebo nikto nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve. Krst je prvým krokom na ceste do neho. Aj maličkým patrí Ježišovo spasenie. Vieru za dietky vyznávajú rodičia a krstní rodičia.)

167. Čo to znamená, keď rodičia a krstní rodičia pri krste sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere?
(Znamená to, že sa zaväzujú učiť svoje dieťa modliť a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom.)

168. K čomu možno pripodobniť situáciu, keď rodičia dajú pokrstiť svoje dieťa, ale ďalej ho vo viere nevedú?
(K rozostavanému domu, ktorého základy boli síce postavené, ale ďalej sa už na nich nebuduje a dom chátra.)

169. Budú všetci pokrstení spasení?
(Nie, len tí z nich, ktorí zotrvali vo viere v Pán Ježiša až do konca. Tí pokrstení, ktorí odpadli od viery sa majú v úprimnom pokání vrátiť k Pánu Bohu.)

170. Čo znamená spoločenstvo pri stole pre človeka z Orientu?
(Človek, s ktorým jem, je môj priateľ.)

171. Prečo Pán Ježiš stoloval spolu so zlými ľuďmi, keď nemá rád hriech?
(Ježiš je priateľom hriešnikov práve preto, lebo ich chce od hriechu zachrániť.)

172. Čo je veľkonočná večera?
(Večera, ktorú Izraelci slávia na pamiatku vyvedenia z otroctva v Egypt.)

173. Čo znamená slovo pascha?
(Prejsť pomimo.)

174. Kto prechádza pomimo?
(Smrť prechádza pomimo tých domov Izraelcov, ktoré boli potreté krvou baránka.)

175. Kedy a kde ustanovil Pán Ježiš sviatosť Večere Pánovej?
(Večer na Zelený štvrtok v dvorane na poschodí, keď jedol poslednú večeru so svojimi učeníkmi.)

176. Ako znejú slová ustanovenia Večere Pánovej?
(Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte; toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva To čiňte na moju pamiatku! A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: Pite z neho všetci; tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku!)

177. Ako často mám pristupovať k Večeri Pánovej?
(Podľa svojej vnútornej potreby – viackrát do roka. Dôležité je, aby som k nej nepristupoval iba zo zvyku, ale s úprimným oľutovaním svojich hriechov, v dôvere v Božie odpustenie a s rozhodnutím, hriechy už neopakovať. Inak by som Večeru Pánovu prijímal na svoje odsúdenie – 1 Korintským 11,27-29.)

178. Čo spravidla predchádza prijímaniu Večere Pánovej?
(Spoveď – úprimné vyznanie hriechov.)

SPOVEĎ; MODLITBA

179. Aký je rozdiel v spovedi u evanjelikov a u katolíkov?
(U evanjelikov je spoveď spravidla verejná, osobná spoveď je možnosťou. U katolíkov je ušná spoveď povinnosťou aspoň raz ročne. Evanjelik však má denne vyznávať Pánu Bohu svoje hriechy – pozri ak otázku č. 188.)

180. Čo je to modlitba?
(Rozhovor človeka s Pánom Bohom. V modlitbe sa otvárame Božím možnostiam.)

181. Ku komu sa modlia evanjelickí kresťania?
(Zásadne len k trojjedinému Pánu Bohu. Nie k Panne Márii a k svätým.)

182. Prečo sa nemodlíme k Panne Márii a k svätým, ani ich nežiadame o príhovory za nás?
(Lebo je len jeden Prostredník medzi Bohom a ľuďmi – Ježiš Kristus – 1. Timoteovi 2,5.)

183. Aký má byť teda náš vzťah k Panne Márii a k svätým?
(Vážime - ctíme si ich, ale ich neuctievame, nemodlíme sa k nim, ani ich neprosíme o príhovorné modlitby.)

184. Je Panna Mária bez hriechu, ako to tvrdia rímski katolíci?
(Biblia píše, že Mária hovorí o Bohu ako o svojom Spasiteľovi /Ev. Lukáša 1,47/. Ak by bola bez hriechu, načo by potrebovala Spasiteľa?)

185. Za koho sa môžeme modliť?
(Za seba, aj za druhých ľudí.)

186. Čo je podmienkou vypočutia našej modlitby?
(Zostať v Ježišovi, poslušne Mu dôverovať, neprosiť sebecky, ale podľa Božej vôle.)

187. Čo by mala modlitba obsahovať?
(Úprimné vyznanie hriechov, prosbu, ale tiež vďaku a oslavu Pána Boha.)

188. Kedy má človek vyznávať svoje hriechy?
(Vždy, keď zistím, že som Pána Boha zarmútil – voči Nemu sa prehrešil. Vyznať hriechy by sme mali denne pri našej osobnej pobožnosti, ale aj verejne v kostole – pri spovedi. Verejnej spovedi by však mala vždy predchádzať naša príprava v osobných modlitbách.)

189. Ako sa na verejnú spoveď a prijímanie Večere Pánovej pripraviť, aby sa nestali len formálnym zvykom?
(Mám vopred spytovať seba samého a poctivo sa pozrieť “do zrkadla” Božích prikázaní, ktoré odhaľujú moje hriechy. Vhodné je modliť sa aj žalmy – napr. 6., 32., 38., 51., 102., 130., 143. a tiež zmieriť sa s ľuďmi; zvlášť so svojimi domácimi: odpustiť tým, ktorí mi ublížili a poprosiť ich o odpustenie; ak je to možné, aj napraviť krivdu.)

190. Musím sa modliť?
(Je to podobná otázka ako: Musím dýchať? Ak prestanem dýchať, zahyniem; keď sa nemodlím, hynie moja viera. - Modlitbu teda nemám chápať ako nepríjemnú povinnosť, ale ako výsadu hovoriť s Pánom celého sveta, ktorý ma miluje a stále na mňa myslí – aj vtedy, keď ja na Neho zabúdam.)

191. Kedy sa mám modliť?
(Je požehnaním, keď sa človek modlí pravidelne: napríklad: ráno, večer, keď ďakuje za jedlo, ktorým nás Pán Boh sýti. No modliť sa môžeme na každom mieste a kedykoľvek.)

192. Proti komu je úprimná modlitba veľkou zbraňou?
(Proti pokušeniam a úkladom diabla.)

DIABOL, HRIECH, SMRŤ

193. Prečo je na svete tak veľa zlého?
(Lebo do sveta sa vkradli traja Boží nepriatelia: diabol, hriech a smrť.)

194. Čo je hlavným pravidlom v Božom vzťahu k utrpeniu?
(Pán Boh nechce všetko čo sa deje, ale so všetkým čo sa deje /aj s tým ťažkým a bolestným/ nám chce niečo povedať.)

195. Čo znamená slovo diabol?
(Ten čo trhá, ten čo rozdeľuje.)

196. Aké úmysly má diabol?
(Chce roztrhať – zničiť náš vzťah k Bohu a aj náš vzťah k ľuďom.)

197. Aké iné mená má diabol?
(Satan, Zlý, pokušiteľ, nepriateľ, had, otec lži.)

198. Prečo stvoril Pán Boh človeka takého, že môže hrešiť?
(Pán Boh nás nestvoril ako stroje bez vôle. Môžeme sa slobodne rozhodovať pre dobro alebo pre hriech. Pravá láska - ani láska k Bohu, nie je možná bez slobodného rozhodnutia.)

199. Čo je hriech?
(Odmietnutie Božej lásky a prestúpenie Božieho zákona.)

200. Čo znamená pôvodné hebrejské slovo pre hriech?
(Minúť cieľ.)

201. Ako človek hreší?
(Slovami, činmi aj myšlienkami - motívmi srdca. Hrešíme, keď konáme zlo, ale tiež keď zanedbávame konať dobro – List Jakuba 4,17.)

202. Čo sa stane keď hrešíme?
(Naše hriechy nás oddeľujú od Pána Boha a od našich blížnych.)

203. Čo je výsledkom hriechu?
(Smrť: “Odmena za hriech je smrť” – Rímskym 6,23.)

204. Aké druhy smrti rozlišuje Biblia?
(Telesnú /keď nám telo vypovie službu a pochovajú ho/; duchovú /nastáva, keď v Pána Boha neveríme - pretrhneme náš kontakt s Ním/; večnú /nastáva, keď neveriaci človek zomrie a je naveky odlúčený od Božej lásky/.)

205. Ako sa môžem zbaviť strachu pred smrťou?
(Drž sa pevne vierou Ježiša. Nie smrť, ale On bude mať posledné slovo.)

CIRKEVNÝ ROK; SVIATKY

206. Čo to je cirkevný rok a ako sa delí?
(Cirkevný rok tvoria všetky nedele a sviatky a delí sa na slávnostnú a bezslávnostnú polovicu. Slávnostná nám hovorí, čo Pán Boh pre nás urobil, bezslávnostná – ako my máme odpovedať na Jeho lásku.)

207. Aké obdobia sú v slávnostnej polovici cirkevného roku?
(Sú to tri slávnostné kruhy: vianočný, veľkonočný a svätodušný.)

208. Ktoré sú vôbec najväčšie evanjelické sviatky?
(Nedeľa – deň Pánovho vzkriesenia. Veľký Piatok – deň Ježišovej smrti a Veľká noc – pamiatka Pánovho vzkriesenia.)

209. Priblíž nám vianočný kruh.
(Začína adventom - toto slovo znamená príchod Krista. Myslíme na dvojaký Kristov príchod: I. Keď sa narodil ako bezmocné dieťa. II. Keď v moci a sláve príde súdiť svet. Sú 4 adventné nedele, Štedrý večer, dva vianočné sviatky: 1-vý: pamiatka narodenia Pána Ježiša, 2-hý: pamiatka prvého kresťanského mučeníka Štefana. Potom nasledujú Starý a Nový rok, Zjavenie Krista Pána mudrcom, nedele po Zjavení /2-6/, nedele: Deviatnik, Po Deviatniku a Predpôstna.)

210. Priblíž nám veľkonočný kruh.
(Začína pôstnou dobou, v nej je 6 nedieľ. 5-ta sa volá Smrtná /pripomína, ako najvyššia židovská rada rozhodla o Ježišovej smrti/, 6-ta: Kvetná /pripomína Ježišov slávnostný vjazd do Jeruzalema, keď ho zástupy vítali kvetmi/. Po nich nasleduje Tichý týždeň so sviatkami: Zelený štvrtok /pamiatka ustanovenia Večere Pánovej/, Veľký piatok /ukrižovanie Ježiša/, Biela sobota /Pánovo telo odpočívalo v hrobe zavinuté v bielom plátne; v prvotnej cirkvi boli spravidla pokrstení noví členovia v noci zo soboty na veľkonočnú nedeľu. Keďže boli odetí v bielom - zrejme aj z toho: Biela sobota/, Veľkonočná nedeľa /Ježišovo vzkriesenie/, Veľkonočný pondelok, 5 nedieľ po Veľkej noci.)

211. Priblíž nám svätodušný kruh.
(Začína sviatkom Vstúpenia Krista Pána, ktorý je 40 dní po vzkriesení. Desať dní po ňom, čiže 50 dní po Veľkej noci je 1.sviatok svätodušný /pamiatka vzniku kresťanskej cirkvi/, nasleduje 2. sviatok svätodušný a sviatok Svätej Trojice.)

212. Priblíž nám bezslávnostnú polovicu cirkevného roku.
(Má 22-27 nedieľ a sú v nej sviatky: Petra a Pavla (29.6.), Cyrila a Metoda (5.7.), Upálenie Majstra Jána Husa (6.7.), Nedeľa pokánia - zničenie Jeruzalema (10. nedeľa po Trojici), Poďakovanie za úrody zeme, (1. nedeľa v októbri), Pamiatka posvätenia chrámu (10.10. /1926/), Pamiatka reformácie (31.10.), Pamiatka zosnulých (2.11.)

213. Čo je to kázeň?
(Zvesť Božieho slova na základe Písma Svätého do našej situácie. Kázeň je hlavná časť evanjelických služieb Božích.)

214. Aký je rozdiel medzi našou prítomnosťou a účasťou na službách Božích?
(Prítomnosť = pasívne "odsedenie" si - zo zvyku, či nesústredenosti; účasť = živé - aktívne podieľanie sa na službách Božích, keď sa sústredím a vnútorne prežívam modlitby, piesne, čítanie biblických textov i kázeň.)

KONFIRMÁCIA

215. Čo je to konfirmácia?
(Potvrdenie krstných sľubov - radostné osobné priznanie sa k tomu, čo za mňa rodičia a krstní rodičia vyznávali pri krste. Pri konfirmácii osobne vyznávame vieru v Pána Boha a sľubujeme vernosť Jemu i spoločenstvu cirkvi, do ktorého chceme patriť.)

216. Čo znamená žiť verne Pánu Bohu?
(Že sa chcem riadiť v živote Božím slovom a nechcem Pána Boha svojimi myšlienkami, slovami ani skutkami zarmucovať, ale milovať Ho a poslušne Mu dôverovať.)

217. Čo znamená zostať verným Evanjelickej cirkvi a. v.?
(Žiť aktívne svoju vieru – tým, že sa budem starať o jej rast: modlitbami, čítaním Biblie a ev. tlače a duchovnej literatúry, svojou pravidelnou účasťou na službách Božích, cirkevných aktivitách, brigádach, finančných zbierkach, službou blížnym, pekným - usporiadaným životom v rodine, čestnosťou v povolaní i osobnom živote. K vernosti Ev. cirkvi patrí aj: uzavretie manželstva v ev. kostole; vychovávanie svojich detí v duchu evanjelia - aby v našej cirkvi mohli spoznať Pána Boha; usilovanie sa o to, aby Ev. cirkev bola cirkvou živou.)

218. K čomu nás konfirmácia oprávňuje?
(Konfirmáciou sa stávame dospelými členmi cirkvi. Môžeme sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši. Od 18 roku života mám v cirkvi volebné právo. Volený do funkcií môžem byť po dovŕšení 21. roku života.)

219. Aký má byť život kresťana po konfirmácii?
(Konfirmáciou preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu som pozvaný na stretnutiach dorastu, mládeže, na službách Božích v kostole. Mám sa snažiť žiť tak, aby celý môj život bol pre iných pozvaním ich ku Kristovi.)

SOM KRESŤAN - EVANJELIK – AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

220. Akého sme vierovyznania?
(Sme kresťania, evanjelici podľa Augsburského vyznania.)

221. Vysvetli, čo znamená že sme kresťania?
(Kresťan znamená patriaci Kristovi – Kristov. Teda ten, kto dovolí, aby v ňom a skrze neho Pán Boh niečo urobil.)

222. Vysvetli, čo znamená že sme evanjelici?
(Slovo evanjelik znamená, že základom našej viery je Evanjelium Ježiša Krista, ktorému chceme veriť a podľa ktorého chceme žiť. Evanjelium je dobrá správa o tom, že Pán Ježiš pre nás z lásky obetoval svoj život, aby sme ako hriešnici nezahynuli, ale mali život večný.).

223. Vysvetli, čo znamená že sme augsburského vyznania?
(Augsburskými sa voláme, lebo za smerodajné vysvetľovanie Písma Svätého považujeme vyznanie, ktoré bolo prečítané v nemeckom meste Augsburg r. 1530 pred cisárom Karolom V-tym.)

224. Ako sa volá (naša) cirkev, v ktorej si bol pokrstený a v ktorej budeš konfirmovaný?
(Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Ľudovo: evanjelická alebo luteránska cirkev. Skrátený názov znie: ECAV na Slovensku.)

225. Aké má naša cirkev zriadenie?
(Delí sa na dva dištrikty: východný so sídlom v Prešove a západný so sídlom vo Zvolene. Dištrikty sa delia na senioráty /14/ a tie sú rozčlenené na cirkevné zbory. Náš ružomberský cirkevný zbor patrí do Liptovsko - oravského seniorátu a ten spadá do Východného dištriktu. Na čele /Východného/ dištriktu stoja: biskup Igor Mišina a dištriktuálny dozorca Ján  Brozman; náš Liptovsko - oravský seniorát spravuje seniorka Katarína Hudáková  a seniorálny dozorca Ondrej Mrlian. Celú cirkev zastupujú generálny biskup Miloš Klátik a  a generálny dozorca Vladimír Daniš.

226. Kto riadi život cirkevného zboru?
(Cirkevný zbor riadi presbyterstvo, v čele ktorého je zborové predsedníctvo; tvoria ho zborový farár a zborový dozorca. Naším zborovým dozorcom je Ladislav Zvara. )

227. Čo je najvyšším orgánom v cirkevnom zbore?
(Zborový konvent - vopred zvolané zhomaždenie, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci členovia cirkevného zboru.)

228. Ako sa volá najvyšší zákonodarný a vieroučný orgánom ECAV?
(Synoda; jednotlivé senioráty na nej zastupujú volení delegáti.)

STRUČNÝ PREHĽAD DEJÍN KRESŤANSKEJ CIRKVI (TEDA AJ TVOJICH DEJÍN)

229. Prečo je dôležité poznať dejiny cirkvi?
(Lebo sú to vlastne dejiny vyznávania alebo zapierania viery v Pána Ježiša a môžeme si z nich brať poučenie: príklad i výstrahu. Aj naším životom píšeme dejiny vyznávania, či zapierania viery v Krista.)

230. V akom meste vznikol prvý kresťanský zbor?
(V Jeruzaleme, 50 dní po Ježišovom vzkriesení, keď na Petrovu kázeň uverilo a dalo sa pokrstiť 3.000 ľudí.)

231. Kde si po prvýkrát dali vyznávači Pána Ježiša meno kresťania?
(V Sýrskej Antiochii.)

232. Kto bránil rozširovaniu kresťanstva?
(Najprv Židia, potom pohania - najmä rímski cisári.)

233. Ktorí z rímskych cisárov patrili medzi krutovládcov?
(Nero, Traján, Dioklecián.)

234. Kde mávali kresťania v Ríme počas prenasledovania služby Božie?
(V podzemných chodbách, tzv. katakombách.)

235. Kedy prestalo prenasledovanie kresťanov?
(R. 313, za panovania Konštantína Veľkého.)

236. Čo vydal Konštantín Veľký?
(Tzv. Milánsky edikt, teda cisársky rozkaz vydaný v meste Miláno, ktorým dostali kresťania rovnaké práva ako pohania. Prenasledovanie kresťanov cisár zakázal.)

237. Aké záporné dôsledky priniesla táto náboženská sloboda pre kresťanskú cirkev?
(Do cirkvi sa mnohí hlásili už nie len z vnútorného presvedčenia, ale aj z vypočítavosti.)

238. Čo zapríčinilo úpadok cirkvi?
(Zosvetáčtenie, náboženský formalizmus, honba za bohatstvom a mocou.)

239. Kto začal šíriť kresťanstvo u nás?
(Najprv nemeckí misionári, potom bratia Cyril a Metod.)

240. Odkiaľ prišli Cyril a Metod?
(Z gréckeho mesta Tesaloniky /Solún/. V ňom bol kresťanský zbor, ktorý založil apoštol Pavel.)

241. Kto k nám pozval Cyrila a Metoda?
(Veľkomoravské knieža Rastislav - r. 863.)

242. Načo k nám Cyril a Metod boli pozvaní?
(Aby učili ľud viere v Pána Ježiša v materinskej reči a zachránili slovanskú ríšu pred ponemčením.)

243. O čo sa Cyril a Metod zaslúžili?
(O slovanské písomníctvo, keď preložili časti Biblie do staroslovienčiny.)

244. Kedy došlo k prvému veľkému rozdeleniu cirkvi?
(R. 1054.)

245. Na aké dve časti sa cirkev rozdelila?
(Na východnú grécku a západnú rímsku.)

246. Kto sa v stredoveku usiloval o nápravu cirkvi?
(Predreformátori.)

247. Vymenuj niektorých predreformátorov.
(Peter Wald, Ján Wiklef, Hieroným Savonarola, Majster Ján Hus.)

248. Čo vieš o Majstrovi Jánovi Husovi?
(Bol to český kazateľ a profesor na Univerzite v Prahe, presadzoval materinskú reč pri službách Božích a prijímanie Večere Pánovej pod "obojím spôsobom" = prijímanie nielen chleba, ale aj vína. Kritizoval neporiadok vo vtedajšej cirkvi. Požadoval úprimnú zbožnosť.)

249. Aký údel stihol Majstra Jána Husa za jeho presvedčenie?
(Bol upálený v meste Kostnica, 6. júla 1415.)

250. Kto vystúpil za obnovu cirkvi v Nemecku?
(Dr. Martin Luther.)

251. Proti čomu Luther protestoval?
(Proti predávaniu odpustkov a mravnému úpadku cirkvi.)

252. Čo napísal proti predávaniu odpustkov?
(95 výpovedí, ktoré pribil 31.10. 1517 na dvere Zámockého chrámu v nemeckom meste Wittenberg.)

253. Aké to malo následky?
(Pápež mu pohrozil vylúčením z cirkvi, čo sa neskôr aj stalo.)

254. Kto bol verným spolupracovníkom Martina Luthera?
(Filip Melanchton.)

255. O čo sa snažili reformátori?
(Nechceli založiť nijakú novú cirkev, ale usilovali sa navrátiť cirkev, v ktorej žili, z poblúdenosti ku Kristovi, k pravej viere a spôsobu života prvých kresťanov.)

256. Aké významné zmeny priniesla reformácia?
(Dôraz na to, že spasení sme nie na základe svojich skutkov, ale z milosti Pána Ježiša Krista. Túto Jeho milosť prijímame vierou: Efezským 2, 8-10. Reformácia priniesla tiež návrat k Písmu Svätému, opätovné prijímanie pod “obojím” - chleba i vína. Namiesto latinských omší sa zaviedli služby Božie v materinskej reči a spev celého chrámového zhromaždenia, nie už len spevokolu.)

257. Čo sa udialo v r. 1530 v Augsburgu?
(Evanjelici tam predložili svoje vierovyznanie, podľa neho sa menujeme evanjelici augsburského vyznania. Toto vyznanie považujeme za smerodajné vysvetľovanie Písma Svätého.)

258. Čo sú to Symbolické knihy?
(Vierovyznavačské spisy zostavené reformátormi, ktorí v nich na základe Biblie zhrnuli učenie našej Ev. cirkvi. Latinské slovo symbolum znamená vyznanie.)

259. Na čo Symbolické knihy slúžia?
(Pomáhajú nám správne chápať Bibliu a chrániť ju pred falošnými učeniami.)

260. Vymenuj Symbolické knihy našej cirkvi:
(Augsburské vyznanie. Obrana Augsburského vyznania /obe napísal Filip Melanchton/, Malý katechizmus, Veľký katechizmus, Šmalkaldské články /tieto tri napísal Dr. Martin Luther/, Formula svornosti). Všetkých týchto 6 spisov je zhrnutých v Knihe svornosti.)

261. Ako sa volali reformátori vo Švajčiarsku?
(Ulrich Zwingli a Ján Kalvín.)

262. Čo bola protireformácia?
(Boj proti evanjelikom a snaha o ich násilné pokatolíčtenie.)

263. Čo patrilo k vrcholom protireformačných snáh na Slovensku?
(Tzv. bratislavské súdy, na ktoré predvolali väčšinu evanjelických kňazov a učiteľov. Mnohých odsúdili, iných uväznili a neskôr predali za otrokov na galeje.)

264. Čo vieš o Prešovskej jatke?
(Takto nazývame udalosť, keď v r. 1687 bolo v Prešove popravených 24 popredných evanjelikov.)

265. Čo bol Tolerančný patent?
(Nariadenie cisára Jozefa II., z r. 1781, ktoré evanjelikom umožnilo čiastočnú náboženskú slobodu. Následne po vydaní Tolerančného patentu bolo postavených mnoho ev. kostolov, fár a škôl.)

266. Uveď niekoľko príkladov významných slovenských osobností – evanjelikov:
(Matej Bel, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Karol Kuzmány, Janko Kráľ, Ján Botto, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Svetozár Hurban Vajanský, Timrava, Elena Maróthy Šoltésová Milan Rastislav Štefánik, Pavol Orságh Hviezdoslav, Martin Rázus, Kristína Royová, Mária Royová, Mária Rázusová Martáková a. i.) Z Ružomberčanov: viacerí členovia rodiny Makovických, Karol Salva.

ZOPÁR ROKOV, KTORÉ BY EVANJELICI MALI VEDIEŤ

r. 1579-1594 - Bible kralická (prvá Biblia, ktorú naši predkovia mohli čítať v im zrozumiteľnej reči.)
r. 1636 - Tranovského kancionál (náš prvý ev. spevník – 1.042 piesní. Vydal ho Juraj Tranovský v Liptovskom Milkuáši.)
r. 1681 - Šopronské artikuly (umpžnili ztavbu tzv. artikulárnych chrámov – mohli sa stavať za obcou, bez veže, s vchodom preč od obce, z dreva.)
r. 1842 - Zpěvník evangelický (náš druhý ev. spevník – 842 piesní. Vydal ho Michal Miloslav Hodža v Liptovskom Mikuláši.)
10. októbra 1926 - bol posvätený náš – terajší Ev. a. v. kostol v Ružomberku.
r. 1978 – slovenský preklad Písma Svätého Starej i Novej zmluvy.
r. 1993 - (slovenský) Ev. spevník (náš terajší spevník – 700 piesní.)
r. 1995 - slovenský ekumenický preklad Novej zmluvy (ekumenický znamená, že sa na preklade biblických textov podieľalo viacero cirkví.)

267. Som už hotový - dokonalý vo viere, alebo sa musím naďalej vzdelávať a prijímať Božie dary?
(Keď vyznávam, že verím v Ježiša, že som kresťan, neznamená to, že som hotový vo viere. Naopak: musím sa stále učiť zachovávať všetko, čo Ježiš prikázal = držať sa pevne Ježišovho slova a lásky)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok